Mann med en fot og krykker
Selv om behovet er stort, blir funksjonshemmede stadig utestengt fra bistand og utviklingsarbeid. De blir ikke sett eller hørt, og utviklingsaktører vet ikke hvordan de skal inkludere dem. Vårt internasjonale bistandsarbeid bidrar til en samfunnsutvikling som gjør at funksjonshemmede kan være en naturlig del av samfunnene de lever i og delta og bidra på alle livets områder.

Funksjonshemmede i fattige land rammes hardere enn andre. 80 % av befolkningen i disse landene bor på landsbygda, der arbeidsledigheten er høy, offentlige tjenester er dårlig utbygd og helse-, sosial- og skoletilbudet er begrenset. De få tjenestene som er rettet spesielt mot funksjonshemmede, finnes som oftest i hovedstedene, langt borte fra landsbygda, og de færreste har råd til å reise bort. Funksjonshemmede blir også utestengt fra sine lokalsamfunn på grunn av fordommer og stigma.

En utvikling som inkluderer funksjonshemmede

Norges Handikapforbunds internasjonale bistandsarbeid er basert på en godt utprøvd tilnærming som har vist svært gode resultater. Metoden kalles inkluderende samfunnsutvikling (på engelsk: CBID-Community Based Inclusive Development) og handler om å sørge for at funksjonshemmede får tilgang til tjenester og tilbud der de bor. Dette gjøres ved å mobilisere lokalsamfunnet, familien og den funksjonshemmede selv til å finne løsninger slik at hver enkelt får oppfølging og hjelp tilpasset deres behov.

CBID drives gjennom et nettverk av skolerte sosialarbeidere og frivillige som mobiliserer ressurser og støtte i lokalsamfunnet og gir individuell hjelp. Man tar utgangspunkt i de spesifikke utfordringene og behovene hver enkelt person har, basert på funksjonsevne, kjønn og alder. For eksempel vil et barn i treårsalderen med nedsatt hørsel ha andre behov enn en bevegelseshemmet ungdom eller et eldre menneske med nedsatt syn eller demens.

En annen viktig del av arbeidet går ut på å lære opp fagfolk i blant annet helse-, sosial- og utdanningssektoren, slik at funksjonshemmede får gode og relevante tjenester der de bor.

Stor famile
Handikapforbundets bistandsarbeid sikrer at funksjonshemmede blir inkludert på alle samfunnsområder, blir sikret en inntekt til mat og medisiner og til å sende barna på skolen. Slik blir hele familier og landsbyer forandret til det bedre. Foto: Sunra Lambert Baj/NHF

Hvorfor NHF

Handikapforbundet har vært en viktig aktør i utviklingen av lokalbaserte tilnærminger globalt og har også vært, og er, en viktig støttespiller for Verdens Helseorganisasjon (WHO) i utviklingen av verktøy og metoder innenfor inkluderende samfunnsutvikling. NHF har et solid omdømme internasjonalt basert på vår lange erfaring med CBID og vårt nære samarbeid med nasjonale myndigheter og funksjonshemmedes organisasjoner. Inkluderende utvikling er en fellesnevner for alt bistandsarbeidet vi støtter, og bærekraft og langsiktighet er grunnleggende verdier.