Fra en flyktningleir i Libanon.
Funksjonshemmede er ekstremt utsatt i krise og konfliktsituasjoner. En viktig grunn er at de ikke involveres i planlegging og gjennomføring av katastrofearbeidet, og blir oversett når man lager evakueringsplaner, setter opp flyktningleirer, distribuerer mat, hygienepakker og klær og gir utdannings- og jobbtilbud.

Nesten 60 millioner mennesker er nettopp nå på flukt fra krig, konflikt og naturkatastrofer verden rundt. Nærmere 20 prosent er funksjonshemmede. Under naturkatastrofer dør dobbelt til firedobbelt så mange funksjonshemmede som andre. Funksjonshemmede på flukt er betydelig mer utsatt enn andre for reduserte levekår og dårlig helse. Det å miste hjelpemidler, familiemedlemmer eller medisiner kan få fatale konsekvenser. Funksjonshemmede er også langt mer utsatt for misbruk og overgrep. Samtidig mener 92 prosent av humanitære virksomheter at funksjonshemmede ikke er godt nok ivaretatt i katastrofearbeid. Dette er helt uakseptabelt og krever umiddelbar handling.

Vår tilnærming

Handikapforbundet bistår funksjonshemmedes organisasjoner i områder rammet av krise og konflikt for å styrke deres muligheter til å involvere seg i de humanitære aktørenes arbeid. Arbeidet rettes mot både lokale myndigheter, FN og frivillige organisasjoner.
Katastrofearbeid er et svært profesjonalisert felt som krever en høy grad av teknisk ekspertise. På grunn av den ekskluderingen som har foregått gjennom flere år, mangler stort sett funksjonshemmedes organisasjoner slik ekspertise.
Handikapforbundet bistår organisasjonene i å heve kunnskapsnivået, så de blir i stand til å veilede nødhjelpsaktørene og gjøre arbeidet mer effektivt og inkluderende. Vi støtter også organisasjoner med å utvikle gode evalueringsverktøy og sikre at informasjon blir delt og når fram. Ikke minst er vi med på å utvikle opplysningskampanjer som skal sikre at funksjonshemmede blir inkludert i hjelpearbeidet etter katastrofer gjennom en helhetlig og bærekraftig tilnærming.

Hvorfor NHF

Handikapforbundet har 25 års erfaring med å støtte funksjonshemmedes organisasjoner gjennom langvarig krise og væpnet konflikt i Palestina. Vi har også erfaring med inkluderende katastrofearbeid fra flere afrikanske land, etter et stigende antall naturkatastrofer på grunn av de siste tiårenes klimaforandringer. Med denne omfattende og varierte erfaringen og kompetansen, sitter Handikapforbundet i førersetet i det internasjonale arbeidet for å beskytte rettighetene og livene til funksjonshemmede i krise og konflikt. Inkluderende utvikling er en fellesnevner for alt bistandsarbeidet vi støtter, og bærekraft og langsiktighet er grunnleggende verdier.