To unge gutter smiler mot kamera

I fattige land er det få funksjonshemmede barn som får begynne på skolen og enda færre som fullfører, selv på grunnskolenivå. Tendensen er enda sterkere på videregående nivå, og på universitetet er funksjonshemmede nærmest fraværende.

Funksjonshemmede barn som ikke får gå på skolen, eller blir sendt bort på spesialskoler langt fra familie og lokalsamfunn, lærer tidlig at de ikke er en del av samfunnet. Uten kunnskap og sosiale nettverk, mister funksjonshemmede også jobbmuligheter og muligheten til å forsørge seg selv, leve selvstendig og bidra til samfunnet. Funksjonshemmede som ikke selv har fått skolegang, vil ofte heller ikke sende barna sine på skolen. Slik forplanter manglende skolegang seg også nedover i generasjonene.

FNs menneskerettigheter sier at alle barn har rett til å gå på skole. Denne retten brytes altfor ofte overfor funksjonshemmede. I dag er det over 50 millioner barn over hele verden som ikke går på skolen. Funksjonsnedsettelser er en av de viktigste årsakene.

Skole og utdanning er et av de viktigste virkemidlene for å bekjempe global fattigdom og gi funksjonshemmede mulighet til bedre levekår og reell samfunnsdeltakelse. Funksjonshemmede barn må få anledning til å gå på skolen i sine lokalsamfunn. Slik kan de få vokse opp sammen med foreldre og søsken, bygge sosiale nettverk og være en del av lokalsamfunnet sammen med andre barn.

Vår tilnærming

Handikapforbundet jobber for å sikre at funksjonshemmede barn får skolegang. En inkluderende nærskole må være et trygt sted for alle barn. Og skolen trenger lærere som kan møte alle barn med tro på at de kan lære. For å få til det, jobber vi med frivillige og ansatte i skoleverket i tett samarbeid med familier, barn og lokalsamfunn.

En viktig del av arbeidet vårt er å hjelpe foreldre til å se verdien av skolegang. Vi bidrar også til å kartlegge barnas behov for tilrettelegging, helsehjelp eller hjelpemidler. Vi driver holdningsskapende arbeid i skolene og bidrar til å finne gode metoder for å tilrettelegge undervisningen. Vi jobber også med lokalsamfunn, for å sikre at funksjonshemmede barn blir inkludert.

Arbeidet vårt er alltid basert på samfunnsstrukturer som allerede finnes. Vi mobiliserer eksisterende ressurser, gir opplæring der det trengs og er aktivt med i prosesser som bidrar til at skolene blir åpne for funksjonshemmede barn og ønsker dem velkommen inn i klasserommene.

Hvorfor NHF

Handikapforbundet har vært en foregangsfigur innen lokalbaserte tilnærminger de siste 35 årene. Vi jobber helthetlig og har et godt samarbeid med alle aktuelle aktører innen skole og utdanning slik at vi finner de beste løsningene for funksjonshemmede der de bor. Inkluderende utvikling er en fellesnevner for alt bistandsarbeidet vi støtter, og bærekraft og langsiktighet er grunnleggende verdier.