To unge gutter, en av dem sitter i en rullestol.

Funksjonshemmede har lenge blitt diskriminert og utestengt fra det sosiale og politiske livet i Palestina. Men annerkjennelsen av at funksjonshemmedes likestilling handler om menneskerettigheter øker, både politisk og i lokalsamfunnene.

Ifølge palestinske Central Bureau of Statistics har nesten 93 000 palestinere, eller 2,1 % av befolkningen, en funksjonsnedsettelse. Verdens helseorganisasjon anslår derimot at 15 % av verdens befolkning har en funksjonsnedsettelse, så det er sannsynlig at det reelle antallet funksjonshemmede i Palestina er mye høyere.

Palestinske myndigheter ratifiserte funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) i 2014 etter å ha fått observatørstatus i FN. Funksjonshemmede på Vestbredden, i Gaza og Øst-Jerusalem fortsetter imidlertid å oppleve flere barrierer i møte med utdanning, arbeid, og helse- og sosialtjenester.

Den overordnede konteksten som preger livet til palestinere er den langvarige israelske okkupasjonen som medfører omfattende og systematiske rettighetsbrudd. Den desperate situasjonen forsterkes ytterligere for sårbare grupper som funksjonshemmede og fattige.

Fremme inkluderingen av funksjonshemmede

Disability Rights Programme støtter funksjonshemmede og deres tilgang på politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske rettigheter. Programmet består av fire fokusområder: Samfunnsbasert rehabilitering (community-based rehabilitation – CBR), styrke funksjonshemmedes organisasjoner, politisk påvirkning, og fremme funksjonshemmede rettigheter i Øst-Jerusalem.

En gruppe barn, noen i rullestol, har en forestilling.

Samfunnsbasert rehabilitering er en helhetlig og rettighetsbasert tilnærming til samfunnsutvikling som handler om at funksjonshemmede skal oppleve inkludering og full deltakelse der de bor. Samfunnsbasert rehabilitering har som mål å endre holdninger til funksjonshemmede og jobber med mennesker fra alle samfunnsnivåer. Programmet desentraliserer tjenester til kommunene, slik at myndigheter får mulighet til å ta sitt ansvar og oppfylle funksjonshemmedes rettigheter. I den nåværende politiske situasjonen i Palestina har det vært mer effektivt å samarbeide med kommunene, da de har mer kunnskap om lokale forhold og utfordringer.

Programmets andre fokusområde handler om å styrke funksjonshemmedes organisasjoner og grasrotgrupper i CRPD og politisk påvirkning, slik at flere får kunnskapen og støtten de trenger for å kreve sine rettigheter. Programmet støtter også organisasjonene i demokratiske prosesser og organisasjonsutvikling.

Det tredje fokusområde, politisk påvirkning, fremmer inkluderende politikk og bygger kapasiteten til palestinske myndigheter slik at de får mer kunnskap, ressurser og mulighet til å oppfylle funksjonshemmedes rettigheter.

Programmets fjerde fokusområde handler om å fremme palestinske funksjonshemmedes rettigheter i Øst-Jerusalem, hvor de lever under israelsk okkupasjon. I tillegg jobber programmet med å forenkle tilgangen til viktige tjenester for funksjonshemmede og familiene deres.

Hovedresultater i Palestina

Noen av de viktigste resultatene fra Disability Rights Programme så langt er:

Samfunnsbasert rehabilitering (CBR – Community Based Rehabilitation)

 • CBR-programmet støttes av flere lokalsamfunn. 179 kommunestyrer på Vestbredden bidrar til programmet ved å finansiere lønnen til CBR-ansatte.
 • Programmet har bidratt til mer oppmerksomhet og åpenhet rundt seksuell vold mot funksjonshemmede kvinner og jenter, og vi ser nå at flere saker blir rapportert.
 • CBR-partnernes innsats har bidratt til en samarbeidsavtale med det palestinske kommunaldepartementet med formål å fremme inkludering av funksjonshemmede i lokale råd og ha funksjonshemmede og kvinners rettigheter som et av departementets fem sentrale kommunikasjonsområder.
 • CBR-programmet støtter opprettelsen av selvhjelpsgrupper for funksjonshemmede og deres familiemedlemmer.
 • Infrastrukturen utviklet som en del av programmet har gjort det mulig for flere aktører å reagere på kriser i Gaza og til Covid-19 på en inkluderende og tilgjengelig måte. I Gaza (i 2018/19) ble 1200 skadede støttet med rehabilitering, samt medisinsk og psykososial støtte, som igjen hjalp dem å integrere seg på nytt i utdanning og arbeid.
 • Verktøy for å måle hvor fornøyde CBR-brukere på Vestbredden og i Gaza er med programmet er utviklet av våre partnere. I tillegg er kapasiteten til å samle og analysere resultatene, samt integrere dem i planleggingen styrket. Denne tilnærmingen er avgjørende for utviklingen av programmet og styrker programmets demokratiske deltakelse.

Funksjonshemmedes organisasjoner

 • Programmet har bidratt til opprettelsen av en organisasjon av og for funksjonshemmede kvinner (Stars of Hope) og en for familier som har barn med utviklingshemming (Voices).
 • Programmet inspirerte til bruken av innovative metoder for å fremme funksjonshemmedes rettigheter, som kunst, idrett, radio og sosiale medier.
 • Bhimitkom, en organisasjon av og for ungdommer med funksjonsnedsettelser, ble opprettet gjennom et samarbeid med ungdomsorganisasjonen Palestinian Vision.
 • Programmet har bistått funksjonshemmedes organisasjoner med opplæring og støtte i forbindelse med utviklingen av skyggerapporter til FN. For eksempel ledet As-Salam Club i Gaza utviklingen av skyggerapporten til Palestinas rapport til FNs komité for barns rettigheter.

Politisk påvirkning

 • Programmet har støttet det palestinske kunnskapsdepartementet i utviklingen av et opplæringsopplegg i inkluderende utdanning som har hjulpet departementet i å veilede ulike giverinitiativ.
 • Programmet er nå i gang med å utvikle nasjonale retningslinjer for inkluderende utdanning i samarbeid med det palestinske kunnskapsdepartementet.

Øst-Jerusalem

 • 480 personer (rundt halvparten kvinner) fikk rettighetene sine innfridd ved hjelp av juridisk rådgivning og bistand mellom 2018 og midten av 2020.
 • Et nettverk bestående av fire organisasjoner i Øst-Jerusalem opprettet en mobil juridisk klinikk for å styrke deres mulighet til å bistå funksjonshemmede og familiene deres i juridiske saker.
 • Programmet har opplevd en økt bevissthet blant funksjonshemmede og deres lokalsamfunn etter en holdningskampanje på lokale radiokanaler og i sosiale medier.
 • St. Yves-organisasjonen har lykkes med å gjøre tjenestene deres tilgjengelige for funksjonshemmede, og har nå potensiale til å fortsette uavhengig av programmets støtte.