En skomaker med sønnen sin.

Rundt om i verden har funksjonshemmede og familiene deres større sannsynlighet for å oppleve økonomiske og sosiale vansker. Sammen med våre samarbeidspartnere jobber vi for at flere funksjonshemmede blir økonomisk selvstendige, sosialt anerkjent og at de blir inkludert i lokalsamfunnet.

NHF og NUDIPU, paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner i Uganda, har jobbet med spare- og lånegrupper siden 2009.

Funksjonshemmede og fattigdom

Selv om Uganda har gjort store sosiale og økonomiske fremskritt de siste to tiårene, og andelen mennesker som lever under fattigdomsgrensen har gått ned, lever omtrent halvparten av de med et funksjonshemmet familiemedlem i ekstrem fattigdom.

Funksjonshemmede opplever at fattigdom og samfunnsholdninger forsterker barrierer for utdanning, arbeid og det sosiale livet. Mangelen på sosial anerkjennelse fører til at mange mister muligheten til å bidra i lokalsamfunnet sitt.

De fleste har lav økonomisk status, og får ikke muligheten til å ta opp lån om de ønsker å starte en bedrift. Funksjonshemmede kvinner har en enda mindre sjanse til å bli ansatt eller få lån enn menn. Mange er også fanget i forhold preget av misbruk, blant annet fordi de er økonomisk og sosialt avhengige av partnerne og familiene deres.

NHFs spare- og lånegrupper jobber med å bryte dette fattigdomsmønsteret. Dette gjør vi ved å ha opplæring i entreprenørskap for funksjonshemmede, kapasitetsbygging av samarbeidspartnere, og opprette inkluderende spare- og lånegrupper i lokalsamfunnene.

En spare- og lånegruppe har et møte.

Vår tilnærming

NHFs spare- og lånegrupper bruker en modell som heter iSAVE. Modellen har vi utviklet sammen med NUDIPU og AMFIU, paraplyorganisasjonen for mikrofinansbanker i Uganda.

iSAVE er et inkluderende mikrofinansprogram utviklet for å fjerne de økonomiske og sosiale barrierene som funksjonshemmede og familiene deres møter. iSAVEs mål er å gjøre funksjonshemmede økonomisk selvstendige, sosialt anerkjent og at de blir inkludert i sine lokalsamfunn.

Sammen med NUDIPU, AMFIU og lokalsamfunn støtter vi etableringen av iSAVE spare- og lånegrupper i flere landsbyer. Gruppene er eid og styrt av medlemmene, samtidig som de får opplæring i hvordan utvikle og vedlikeholde spare- og lånegrupper. For å lese mer om iSAVE, se programmets hjemmeside.

Hovedresultater i Uganda

Noen av de viktigste resultatene fra programmet så langt er:

  • TOFI-programmet ble lansert i Kampala i februar 2020, og prosjektmøter ble avholdt i distriktene Mpigi, Luuka, Mayuge, Moyo og Yumbe.
  • Totalt ble 54 iSAVE-grupper opprettet i 2020.
  • Mellom 2019 og 2020 økte samlet spart beløp blant iSAVE-grupper i Uganda med over 1,7 millioner norske kroner, mens medlemmene tok opp lån til en verdi av 1,3 millioner kroner.
  • Mer enn 1500 funksjonshemmede har startet små bedrifter og fått en inntekt som følge av deltakelse i iSAVE-programmet.
  • Strømmestiftelsen har tatt i bruk iSAVE-modellen i sitt arbeid, mens organisasjonen CBM støtter NUDIPUs iSAVE-program i distriktet Mityana.
  • 13 mikrofinansinstitusjoner og Savings and Credit Co-operatives (SACCO) i Uganda har gjort deres tjenester mer inkluderende for funksjonshemmede, disse er: Opportunity Bank, Post Bank, Vision fund Uganda, Alut kot SACCO, Tujijenge, Lyamujungu SACCO, Kyamuhunga, Rushere SACCO, Advance Microfinance, Bunyaruguru SACCO, Busia SACCO, Nile Microfinance, and Kigarama SACCO.
  • I løpet av de siste fem årene har iSAVE-modellen blitt brukt i flere land, blant annet i Rwanda, da modellen lykkes med å inkludere funksjonshemmede og deres familiemedlemmer på lik linje med andre i lokalsamfunnet.