Etableringen av Viken, vårt nye store felles fylke nærmer seg. Nedtellingen er i gang og når du leser RegionNytt 2/2019 er det kun rundt 190 dager igjen. Tekst: Sverre Bergenholdt. Først publisert i RegionNytt 02/19

NHF og SAFO har store forventninger til den vår nye fylkeskommune. I over et halvt år har NHF Oslofjord Vest og NHF Øst fulgt veien fremover og tatt pulsen på Viken. Ingenting kommer av seg selv. Vi må stå på og vise hvem vi er, hva vi trenger og hva vi forventer av Viken i årene fremover. Vi vet at våre medlemmer også er spente og usikre på vår felles fremtid så her kommer en liten oppdatering på noe av det som har blitt satt på dagsorden ved vår påvirkning:

Først en grundig avklaring av formålet og oppdraget til det nye fylket. Mange oppgaver vil fortsette som i dag, men Viken vil i likhet med de andre fylkene også få en del nye oppgaver.
Intern avklaring innen NHF. I dag har NHF to regioner som faller innenfor Viken. Det er NHF Oslofjord Vest og NHF Øst. I tillegg har vi SAFO (samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) som vår paraply. Begge NHF regionene er likeverdig og sammen om strategien og arbeidet inn mot Viken. Samtidig måtte vi sikre en ryddig dialog og kontakt inn mot fylket. Vi kan bare opptre med en stemme og en kontaktadresse utad. I samarbeid med NHF sentralt og i full forståelse i begge regioner er NHF Øst tildelt denne formelle rollen. Samtidig er Sverre Bergenholdt i NHF Øst delegert ansvaret med å være ansvarlig kontaktperson. Åse Jakobsen fra Buskerud er oppnevnt som bindeledd Viken – Buskerud og samarbeider tett med Sverre. Dermed sikres så vel formell som uformell kontakt mellom Viken og begge NHFs regionlag.

Det er gjennomført tre formelle møter med de gamle fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, for å avklare status og fylkenes mål for felles fremtid. I disse møtene som var ledet av fylkesordførerne deltok også flere andre ansvarlige nøkkelpersoner.

Sverre og Åse har deltatt som observatører på de fleste møtene i Fellesnemda til Viken. Fellesnemda tilsvarer fylkestinget og er det øverste politiske forum. Her har vi lyttet, notert oss hvilke temaer og saker som politikerne i Viken har satt på dagsorden. Vi har vært synlige, knyttet kontakter og ikke minst vist at NHF er en aktiv medspiller. Samtidig har vi synliggjort vårt engasjement og interesse, vårt sterke ønske om å innta en aktiv påvirkerrolle i Viken.

Av Vikens eget forslag til Handlingsplan er særskilt områdene transport- og samferdsel (TT), folkehelse, kompetanse/skole/voksenopplæring, UU og tilgjengelighet og frivillige organisasjoners påvirkning- og deltakelse, vært noen av stikkordene. Ikke minst gleder det oss å se at Viken særskilt tok inn i handlingsplanen at Viken skal bygge på UU som et av fylkets faste fundamenter.

Videre er vi svært så godt fornøyd med at Viken har forpliktet seg til at alle dagens ordninger, f.eks. TT og tilskuddsordningene til frivillige organisasjoner løper videre inntil nye ordninger er på plass. Vi er dermed sikret forutsigbarhet når vi starter opp 1. januar 2020.

Det er også opprettet kontakt med det nye Viken Pensjonistlag. Her er tidligere leder av «vårt fylkesråd» i Østfold, Bjørn Eriksen, blitt valgt til leder. Dette er aktiv alliansebygging. I tillegg er LO er kontaktet og signaler er gitt inn mot lærlingenemda m.v.

I vår kontakt med Viken, på politisk og administrativt nivå, er det i år særskilt tre forhold som NHF har jobbet med.

  1. Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Viken. Lovpålagt i kommuneloven fom. 1.1.2020 på lik linje med Eldrerådet og Ungdomsrådet. Her har NHF/SAFO fremmet forslag til forskriftene. NHF/SAFO deltok videre sammen med dagens rådsrepresentanter og NFU på Vikens samling 5. april om rådenes rolle og oppgaver i fremtiden. Dette sammen med representanter fra Eldre-og ungdomsrådene. Vi har flere sammenfallende synspunkter.
  2. Sikre frivilligheten og organisasjonenes fremtidige tilskudd til egen drift og aktivitet. At vi settes i stand til å utføre vårt samfunnsoppdrag inn mot Viken. Dette var også tema i samtalene med fylkesordførerne fra nåværende fylker. NHF/SAFO er klar på at morgendagens tilskuddsordning er et must dersom frivillige organisasjoner skal overleve og fylle sin rolle i fremtiden. Våre krav til fremtidig tilskuddsordning er at organisasjonene sikres driftsmidler (såkalte frie midler) samt at vi kan søke på aktivitetsmidler og til opplæring/kompetanse, ikke minst voksenopplæring. Sikre organisasjonenes egen rolle og deltakelse innen Viken i fremtiden. Herunder også paraplyorganisasjonene FFO og SAFO. Det er viktig slik NHF ser det at Viken også forholder seg til organisasjonene direkte. Uavhengig av våre «paraplyer» og deltakelse i selve Fylkesrådet. Ikke minst er viktig at organisasjonene inviteres til uttalelse i Handlingsplaner og strategidokumenter, at våre synspunkter når frem til Viken.
  3. NHF/SAFO bygger samspillet med Viken sten for sten. Vi gjør oss kjent, viser en aktiv rolle og tar ansvar. Vi viser at vi sammen med Viken vil bidra til fylket som løfter vår målgruppe og gir oss samme muligheter som befolkningen for øvrig. Viken skal bli en «mønsterregion – et fylke vi er stolte av å bo i».