– Hjertesaker

Ung mann i rullestol på kontor

I dagens Norge er det bred enighet, både blant politikere og folk flest, om at alle mennesker er likeverdige og skal ha de samme mulighetene til livsutfoldelse og et verdig liv. Likevel fører hindringer i samfunnet ofte til at funksjonshemmede ikke får leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, eller delta i samfunnet. NHF påvirker politikere og byråkrati over hele landet for å skape et samfunn der funksjonshemmede kan delta fullt ut på lik linje med andre. Dette er våre viktigste saker.
Holdningsarbeid

Uvitenhet, fordommer, manglende kunnskap og myter er en vesentlig årsak blant annet til at folk stenges ute fra arbeidslivet, til at unge støtes ut av videregående skole, til mobbing og hatprat. Dette fører til ensomhet og uhelse for mange. Holdningsendring er derfor overordnet for alt arbeidet vårt og vår viktigste sak. Diskriminering og ekskludering gjør folk […]

Likestilling og diskriminering

I Norge er det ulovlig å diskriminere funksjonshemmede, og alle, uavhengig av funksjonsevne, skal ha de samme mulighetene. I virkeligheten møter funksjonshemmede mange fordommer og blir forskjellsbehandlet og utestengt fra ulike arenaer. Samfunnet er i liten grad universelt utformet, det klippes stadig større hull i velferdsstatens sikkerhetsnett og holdningen til oss er at vi har […]

Universell utforming

Universell utforming er en samfunnskvalitet som sikrer alle deltakelse og likestilling i samfunnet. Det er en strategi som ivaretar menneskerettigheter, bærekraft og likestilling. Når bygninger, uteområder, transportmidler og produkter kan brukes av alle, likestilles borgerne.

Skole

Alle barn har rett til å gå på sin lokale skole, sammen med barna i nærmiljøet sitt. Likevel er det mange barn som ikke får reell mulighet til å gå på nærskolen sin, men må gå på spesialskoler et annet sted. En viktig grunn er at skolene ikke er tilgjengelige. Barn som blir tatt ut […]

Arbeid

En funksjonsnedsettelse betyr ikke nødvendigvis nedsatt arbeidsevne. Likevel er det svært mange funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, til tross for at de ønsker å jobbe. NHF er opptatt av at funksjonshemmede skal ha reell adgang til arbeidsmarkedet og til stillinger de er kvalifisert for. SSBs Arbeidskraftundersøkelse 2016 viser at bare 43 prosent av funksjonshemmede i alderen 15-66 år var […]

Tekniske hjelpemidler

Et aktivt og selvstendig liv med hjelpemidler God tilgang til hjelpemidler er helt sentralt for vår likestilling i samfunnet. Hjelpemidler gjør det mulig å leve et selvstendig og aktivt liv, ta utdanning, jobbe og delta i samfunnet. Retten til hjelpemidler handler om menneskerettigheter. FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) forplikter myndighetene til å sikre funksjonshemmede innbyggere […]

BPA – Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) bidrar til at funksjonshemmede som trenger praktisk bistand kan administrere sin egen hverdag, og selv kan bestemme hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal bistå med, og til hvilke tider. Retten til brukerstyrt personlig assistanse  er imidlertid begrenset. Norges Handikapforbund mener at retten til brukerstyrt personlig assistanse må utvides. Alle […]

Rehabilitering

For mange funksjonshemmede er tilgangen til gode rehabiliteringstjenester en forutsetning for å kunne leve et selvstendig liv. Erfaringen viser imidlertid at mange ikke får tilgang til de tjenestene og ordningene de har behov for. NHF er opptatt av at alle med behov for det, skal få en reell tilgang til individuelt tilpasset rehabilitering. En rehabiliteringsprosess er ofte […]

Rapporter om arbeidet vårt

I våre rapporter forteller vi om arbeidet vårt i landsmøteperiodene – et viktig arbeid for det samfunnet vi tror på, der funksjonshemmede har frihet til å leve livet fullt ut og kan delta på alle samfunnsområder. NHFs politiske rapport beskriver det arbeidet som er gjort på de satsningsområdene som rammeplanen har definert at organisasjonen skal arbeide […]

Høringer og politiske innspill

Høringssvar fra NHF 19.08.21 om organisering av hjelpemiddelområdet i Oslo og Viken (pdf) Høringssvar fra NHF og FFO til ASD 12.05.21: Forslag til endringer i Bilstønadsforskriften (pdf) Høringssvar fra NHF til KMD 11.03.21: Forslag til ny boligsosial lov (pdf) Høringsinnspill fra NHF til Statens Vegvesen 15.12.20: veiledning om UU av veger og gater (pdf) Høringssvar […]

Funksjonshemmede i minoritetsbefolkningen

Vi vet at altfor mange ordninger, tiltak og systemer i samfunnet er utviklet for å passe ‘normalen’ funksjonshemmede. Få eller ingen med dobbel minoritetserfaring har hatt mulighet til å påvirke hva som fungerer best for seg. Vår erfaring er at mange mangler kunnskap om sine rettigheter, deltar mindre i felleskap som styrker kunnskap om rettigheter […]

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter er rettigheter alle mennesker har, uavhengig av hva slags kropp vi har, hvem vi elsker, hva vi tror på og hvor vi bor. Våre menneskerettigheter er beskrevet i Funksjonshemmedekonvensjonen, som sier hvordan statene skal sørge for at vi får innfridd de samme menneskerettighetene som andre har. Konvensjonen skal blant annet sikre vår rett til […]

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen