Hjertesaker - Norges Handikapforbund

Ung mann i rullestol på kontor

I dagens Norge er det bred enighet, både blant politikere og folk flest, om at alle mennesker er likeverdige og skal ha de samme mulighetene til livsutfoldelse og et verdig liv. Likevel fører hindringer i samfunnet ofte til at funksjonshemmede ikke får leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, eller delta i samfunnet. NHF påvirker politikere og byråkrati over hele landet for å skape et samfunn der funksjonshemmede kan delta fullt ut på lik linje med andre. Dette er våre viktigste saker.
Holdningsarbeid

Uvitenhet, fordommer, manglende kunnskap og myter er en vesentlig årsak blant annet til at folk stenges ute fra arbeidslivet, til at unge støtes ut av videregående skole, til mobbing og […]

Likestilling og diskriminering

I Norge er det ulovlig å diskriminere funksjonshemmede, og alle, uavhengig av funksjonsevne, skal ha de samme mulighetene. I virkeligheten møter funksjonshemmede mange fordommer og blir forskjellsbehandlet og utestengt fra […]

Universell utforming

Universell utforming er en samfunnskvalitet som sikrer alle deltakelse og likestilling i samfunnet. Det er en strategi som ivaretar menneskerettigheter, bærekraft og likestilling. Når bygninger, uteområder, transportmidler og produkter kan […]

Skole

Alle barn har rett til å gå på sin lokale skole, sammen med barna i nærmiljøet sitt. Likevel er det mange barn som ikke får reell mulighet til å gå […]

Arbeid

En funksjonsnedsettelse betyr ikke nødvendigvis nedsatt arbeidsevne. Likevel er det svært mange funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, til tross for at de ønsker å jobbe. NHF er opptatt av at funksjonshemmede skal […]

Tekniske hjelpemidler

Et aktivt og selvstendig liv med hjelpemidler God tilgang til hjelpemidler er helt sentralt for vår likestilling i samfunnet. Hjelpemidler gjør det mulig å leve et selvstendig og aktivt liv, […]

BPA – Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) bidrar til at funksjonshemmede som trenger praktisk bistand kan administrere sin egen hverdag, og selv kan bestemme hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal bistå […]

Rehabilitering

For mange funksjonshemmede er tilgangen til gode rehabiliteringstjenester en forutsetning for å kunne leve et selvstendig liv. Erfaringen viser imidlertid at mange ikke får tilgang til de tjenestene og ordningene […]

Rapporter om arbeidet vårt

I våre rapporter forteller vi om arbeidet vårt i landsmøteperiodene – et viktig arbeid for det samfunnet vi tror på, der funksjonshemmede har frihet til å leve livet fullt ut […]

Høringer og politiske innspill

Høringssvar fra NHF 16.01.23 om Ytringsfrihetskommisjonens utredning (pdf) Høringssvar fra NHF 29.10.21 om hva det koster å være funksjonshemmet i Norge (pdf) Høringssvar fra NHF 19.08.21 om organisering av hjelpemiddelområdet […]

Funksjonshemmede i minoritetsbefolkningen

Vi vet at altfor mange ordninger, tiltak og systemer i samfunnet er utviklet for å passe ‘normalen’ funksjonshemmede. Få eller ingen med dobbel minoritetserfaring har hatt mulighet til å påvirke […]

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter er rettigheter alle mennesker har, uavhengig av hva slags kropp vi har, hvem vi elsker, hva vi tror på og hvor vi bor. Våre menneskerettigheter er beskrevet i Funksjonshemmedekonvensjonen, […]

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen