For mange funksjonshemmede er tilgangen til gode rehabiliteringstjenester en forutsetning for å kunne leve et selvstendig liv. Erfaringen viser imidlertid at mange ikke får tilgang til de tjenestene og ordningene de har behov for. NHF er opptatt av at alle med behov for det, skal få en reell tilgang til individuelt tilpasset rehabilitering.

En rehabiliteringsprosess er ofte en komplisert kjede av ulike tjenester og tilbud, som administreres av ulike instanser og forvaltningsnivå. Målet er at den enkelte skal få et så godt funksjonsnivå som mulig og få muligheten til å leve et fullverdig liv i tråd med egne ønsker, behov, ressurser og forutsetninger.

Samhandlingsreformen har ført til at kommunene er tilført nye, store oppgaver på helseområdet, og NHF er bekymret for at rehabiliteringstjenestene står i fare for å bli nedprioritert.

Riksrevisjonen publiserte i 2012 en kritisk rapport om rehabiliteringstilbudet med vekt på spesialisthelsetjenesten. Forskningen på området tyder på at noen grupper faller mellom to stoler. NHF ser at nedgang i tilbudet i spesialisthelsetjenesten kan føre til nedbygging av rehabiliteringstjenester før kommunene har bygget opp et forsvarlig tilbud.

NHF jobber for at alle med behov for det, skal få en reell tilgang til individuelt tilpasset rehabilitering. Vi har jobbet spesielt mye med å sikre tilgangen til riktige hjelpemidler og brukerstyrt personlig assistanse, som vi mener er viktige virkemidler for et selvstendig liv. NHFs landsforeninger jobber med rehabilitering i forhold til sine diagnoser.

Les mer om:

Tekniske hjelpemidler

NHFs landsforeninger

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)