Illustrasjonsbilde Sparegris og penger
colourbox.com

Norges Handikapforbund disponerer flere fond og en testamentarisk gave, som det er mulig å søke midler gjennom. Søknadsfristen er 1. februar og 1. august hvert år.

Norges Handikapforbunds interessepolitiske fond

Det interessepolitiske fondet til NHF skal bidra til finansiering av interessepolitiske prosjekter, tiltak og aktiviteter som fremmer full samfunnsmessig deltakelse og likestilling for bevegelseshemmede. Det er kun NHFs organisasjonsledd som kan søke om midler gjennom NHFs interessepolitiske fond.

Rettighetsfondet

Norges Handikapforbunds rettighetsfond skal bidra til å finansiere omkostninger i juridiske og/eller rettslige tiltak i saker av særlig prinsipiell interesse for NHFs medlemmer. Fondet er åpent for alle søkere, så lenge formålet er ivaretatt.

Stiansens legat

Karla og Knut Stiansens legat gir støtte til funksjonshemmet ungdom under utdannelse. Stiansens legat er åpent for alle søkere, så lenge formålet er ivaretatt.

Midler til funksjonshemmede barn

I 2010 mottok Norges Handikapforbund en arv på 1 598 000 kroner som i følge testamentet skulle gå til funksjonshemmede barn gjennom Norges Handikapforbund. Organisasjonsledd i NHF som ønsker å gjennomføre tiltak rettet mot barn og unge under 18 år, kan søke om disse midlene.

Se retningslinjene for tildeling

Arv fra Svein E. Pettersen

NHF ble våren 2021 tilgodesett i testamentet til avdøde Svein Eugen Pettersen. Midlene skal fortrinnsvis brukes til behandling og velferdstiltak for pasienter ved Beitostølen og/eller lignende institusjoner, og dette skal være tidsavgrensede tiltak i regi av et organisasjonsledd i NHF.

NHFs utdanningsstipend til Anne Karin Øverbys minne

Dette er midler som skal bidra til at funksjonshemmet ungdom under 30 år skal kunne gjennomføre ønsket utdannings- og kvalifiseringsløp i Norge eller utlandet. I søknaden skal personalia oppgis, og det skal framgå hvilket kvalifiseringstiltak/studium det søkes stipend for, samt tidspunkt for oppstart og avslutning. Dersom det er fastsatt opptakskriterier, skal søkeren dokumentere at kvalifikasjonskravene for opptak er oppfylt.

Søknadsprosess

Søknader må fortrinnsvis være sendt innen 1. februar eller 1. august. Søknaden må inneholde en beskrivelse av hva støtten er tenkt brukt til, mål for tiltaket, hva man tenker kan komme ut av det og budsjett. Det er en fordel å kunne dokumentere egne eller andre inntekter til tiltaket.

Klikk her for å laste ned søknadsskjema (word)

Søkerne vil bli bedt om å utarbeide kortfattet rapport og regnskap i ettertid.

Har du spørsmål, kan du kontakte NHFs servicetorg på tlf.: 24 10 24 00 eller e-post: nhf@nhf.no.

Ikke bruk epost til å henvende deg om du har spørsmålet som innebærer sensitive opplysninger om deg. For å ivareta ditt personvern, ber vi om at du da benytter telefon.