Norges Handikapforbunds ønsker et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser.

  • Vi er opptatt av at funksjonshemmede skal ha mulighet til å ta en relevant utdanning, og ikke være nødt til å velge den skolen der rullestolen kommer inn.
  • Vi mener at det må være mulig for funksjonshemmede å komme ut i meningsfylt arbeid, og ikke bli sittende hjemme med uføretrygd, fordi saksbehandlere i NAV eller arbeidsgivere tror at man ikke har noe å bidra med om man beveger seg ved hjelp av krykker eller rullestol.
  • Om jobb ikke er noe alternativ, skal det likevel være en selvfølge å ha en anstendig inntekt og et verdig liv.
  • Vi anser det som helt grunnleggende nødvendig å kunne finne seg en egnet bolig i et bomiljø man kan trives i, i stedet for å bli presset til å bo i en institusjonsliknende bolig et sted man ikke hører hjemme.
  • Vi mener det er en selvfølge at funksjonshemmede, som alle andre, kan ha et sosialt liv og en aktiv fritid. Ikke minst, må det være mulig å få de hjelpemidlene og rehabiliteringstjenestene man trenger, uten å måtte bruke tid og krefter på å kjempe for sine lovfestede rettigheter.
  • En viktig forutsetning for at funksjonshemmede skal kunne delta på alle livets områder, er at samfunnet er tilgjengelig og at funksjonshemmede blir respektert på lik linje med alle andre, og ikke blir diskriminert.

Vi tror ikke det er så vanskelig å skape et fullt ut inkluderende samfunn, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre. Men det kommer ikke av seg selv. Noen må ønske det, tenke det og være villige til å gjøre en innsats. Norges Handikapforbund har gjort en solid innsats for funksjonshemmedes rettigheter i over 80 år. De første årene dreide arbeidet seg mest om å gi almisser til trengende «vanføre», som var begrepet man brukte den gangen. I dag kan vi stolt fortelle at vi har bidratt til at Norge har fått en egen lov mot diskriminering av funksjonshemmede, og at denne loven sier at det er diskriminering når en person bruker rullestol ikke kommer inn i et offentlig bygg. Vi har også vært med på å sette premissene for ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Dette er bare noen ganske få eksempler på endringer vi har bidratt til.

Les mer: