Retningslinjer ved seksuell og annen trakassering

Det er nulltoleranse for all slags trakassering i Norges Handikapforbund (NHF). Dette gjelder i alle sammenhenger og for alle som deltar i organisasjonen, det være seg medlemmer, tillitsvalgte eller ansatte.

NHF kjemper mot alle former for diskriminering, men på tross av dette må vi erkjenne at både seksuell og andre former for trakassering kan forekomme også hos oss. Som organisasjon har vi et ansvar både for å forebygge og hindre alle former for trakassering og for å reagere dersom det skulle skje. Disse retningslinjene omhandler først og fremst seksuell trakassering, men skal også brukes ved andre typer trakassering, for eksempel på grunn av funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion m.m.

I likestillingsloven defineres seksuell trakassering som «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den som oppmerksomheten rammer». Dette betyr at det er hvordan handlingen oppleves som er avgjørende for om det er snakk om seksuell trakassering, ikke intensjonen eller handlingen i seg selv. Og dette er viktig ved alle former for trakassering; det handler ikke om hva en person mente å gjøre eller si, men hvordan det blir opplevd av «mottakeren».

Med seksuelle overgrep menes å tvinge et annet menneske til seksuell omgang som det ikke ønsker, enten det er ved vold, truende adferd eller dersom vedkommende er ute av stand til å motsette seg handlingen eller ikke er i stand til å gi sitt samtykke.

Tillitsvalgte og ansatte ledere har et selvstendig ansvar for å spre bevissthet om hva som utgjør seksuell trakassering, og alle har et ansvar for å bidra til å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære i NHF. Dette innebærer også at bruken av alkohol skal være begrenset – og at det aldri skal serveres alkohol til mennesker under 18 år.[1]

Dersom man bevitner eller får kjennskap til at seksuell trakassering forekommer i organisasjonen/på arrangementer i regi av organisasjonen, skal det alltid følges opp.

  • Hvis du er medlem, skal du straks melde dette til leder eller en annen tillitsvalgt i ditt lokallag, slik at det valgte organet som er nærmest situasjonen umiddelbart kan ta tak i problemet og sørge for at det løses. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig, kan man rapportere til en tillitsvalgt eller et organ på høyere nivå, som for eksempel regionstyret eller regionkontoret. Hvis du er tillitsvalgt, skal du fortrinnsvis straks gripe inn for å stanse trakasseringen. Ev. skal du straks melde det til leder i ditt organisasjonsledd.  Varsel kan også gis skriftlig (se under punktet «Hvordan det skal varsles»).
  • De som blir kontaktet om uønsket seksuell oppmerksomhet, skal ta alle slike henvendelser alvorlig og følge dem opp umiddelbart. Dette innebærer at lokallags-/region-/landsforeningsleder har et ansvar for at noen fra deres ledelse snakker med dem det gjelder, og gjør det på en slik måte at trakasseringen ikke skal kunne gjenta seg.
  • Det er også mulig å melde fra om seksuell trakassering direkte til et av NHFs kontorer, til generalsekretæren eller til sentralstyret/forbundsleder. Ved gjentatt trakassering, seksuelle overgrep og andre alvorlige krenkelser skal generalsekretæren eller forbundsleder/nestleder varsles. Dersom saken er meldt til generalsekretæren eller forbundsledelsen, er det disse som har ansvaret for oppfølging av saken og de involverte partene. Dette innebærer også tilbud om kontaktpersoner for begge parter, dersom dette er et ønske.
  • Oppfølging av varslede saker skal starte snarest mulig og seinest 2 uker etter at varsel er mottatt.
  • Oppfølging av slike saker må i første rekke ta hensyn til dem som opplever å være utsatt for slike overgrep. Det er den utsatte som er den svake part, men den som hevdes å være overgriper skal også følges opp. Den som har vært utsatt for seksuelle overgrep bør støttes til å anmelde saken.
  • Kun personer som er strengt nødvendig for å håndtere saken, skal involveres. NHF må sørge for at taushetsplikten overholdes, både overfor den som har opplevd seksuell trakassering og den som blir beskyldt for slik oppførsel.
  • Alle saker som varsles, skal behandles så konfidensielt som mulig. All fortrolig informasjon som gis i slike saker skal behandles med respekt og forbeholdes de som er involvert i saken. Videre er det slik at den som mottar et varsel, har et ansvar for at dette ikke får negative konsekvenser for den som har varslet.
  • Oppfølging av slike saker vil også være avhengig av sakens karakter. Vanligvis bør ledelsen avholde møter med begge parter.
  • Det er rettsvesenet som har ansvar for å avgjøre om en sak er brudd med norsk lov. Dette ansvaret skal ikke NHF ta. Likevel kan organisasjonen vurdere ev. reaksjoner, som f.eks. permittering, oppsigelse, fratakelse av oppgaver og verv eller utelukkelse fra arrangementer, aktiviteter eller ved at § 13-1, Utelukkelse av medlemmer, i NHFs lover kommer til anvendelse,

Hvordan det skal varsles:

Varsler kan gis anonymt, men NHF oppfordrer varsleren til ikke å være anonym. Dette er viktig for å kunne få belyst et varsel godt nok.  Dersom varsleren ikke ønsker å stå fram med navn, er det bedre at det varsles anonymt enn ikke i det hele tatt.

Saker kan meldes muntlig eller skriftlig. NHF har utarbeidet et eget skjema som kan brukes ved skriftlig varsling. Velger man å bruke skjemaet, kan man også velge om man vil være anonym eller ikke.
Klikk her for å laste ned skjemaet.
Du kan også be om å få det tilsendt.

Se kulepunkt 1-3, for informasjon om hvor du kan sende varselet. Kontaktopplysninger for de ulike organisasjonsleddene finner du her. 

Den som har varslet vil bli informert om at saken blir fulgt opp, men denne informasjonen kan ikke alltid være veldig detaljert. Dette av hensyn til de det gjelder.


[1] NHFs kjøreregler for rusmiddelbruk sier bl.a. følgende: Alle som har ansvar for planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer, er ansvarlige for at alkoholserveringen foregår ut fra en bevisst holdning til både de positive og mulige negative sidene ved alkoholbruk. Alle som deltar i slike arrangementer, har på en tilsvarende måte et ansvar for at egen bruk skjer ut fra en like bevisst holdning. På NHFs arrangementer for ansatte er regelen at NHF dekker maksimalt 2 enheter drikke enten det er med eller uten alkohol.