I Norge er det ulovlig å diskriminere funksjonshemmede og alle, uavhengig av funksjonsevne, skal ha de samme mulighetene. I virkeligheten møter funksjonshemmede mange fordommer og blir forskjellsbehandlet og utestengt fra ulike arenaer. Norges Handikapforbund har derfor et sterkt fokus på likestilling og diskriminering.

Alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv

Det er bred enighet om at funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene som alle andre til å delta fullt ut på alle livets områder. Likevel er det langt igjen før virkeligheten samsvarer med målene. Vi vet at mennesker med funksjonsnedsettelser:

  • ikke kommer inn i offentlige bygg som rådhus, skoler, butikker og kafeer på grunn av trapper, terskler og mangel på heis og ramper.
  • ikke kan benytte offentlig transport, som ofte er utilgjengelig.
  • ønsker å jobbe, men ikke kommer inn på arbeidsmarkedet. Mange opplever for eksempel ikke å bli tatt inn til jobbintervju.
  • tas ut av ordinær undervisning i skolen eller sendes på spesialskoler.
  • plasseres mot sin vilje på institusjon eller i institusjonsliknenede boformer.
  • er mer utsatt for vold, trakassering og hatytringer enn andre.

NHF mener derfor at diskrimineringsvernet for funksjonshemmede må styrkes og at funksjonshemmede må beskyttes mot vold og trakassering.

Les mer om NHFs krav til likestilling i det interessepolitiske programmet vårt (word).

Diskriminering er forbudt

1.1.18 trådte en ny, felles likestillings– og diskrimineringslov i kraft. Den nye loven erstatter diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

I følge loven er diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene, forbudt.

Har du blitt forhindret fra å komme inn i offentlig bygg, reise med buss eller fly, blitt avvist på kafé eller blitt diskriminert på annen måte? Da kan du klage på diskriminerende forhold.

Fra 1.1.18 har diskrimineringsnemnda overtatt ansvaret for å behandle klagesaker. Likestillings- og diskrimineringsombudet vil fortsatt gi råd og veiledning i diskrimineringssaker. Gå til LDOs nettsider

FN-konvensjonen om rettighetene til funksjonshemmede

Konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne er også et viktig verktøy mot diskriminering. FN-konvensjonen skal sikre at funksjonshemmede har den samme retten til deltakelse i samfunnslivet som andre har.

Konvensjonen inneholder ikke noen nye, særskilte rettigheter, men stiller bestemte krav til hvordan medlemslandene på best mulig måte kan legge til rette for at også funksjonshemmede kan nyte godt av de universelle menneskerettighetene som er nedfelt i andre FN-konvensjoner. Denne tilretteleggingen dreier seg spesielt om innføring av lover og regler som hindrer diskriminering og gjør det mulig for mennesker med nedsatt funksjonsevne å leve et selvstendig liv og delta på alle områder i samfunnslivet. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er et eksempel på en slik lov i Norge. Fysisk tilgjengelighet gjennom universell utforming er et annet bærende prinsipp, som er fastsatt i Plan- og bygningsloven.

FN-konvensjonen har tilknyttet en frivillig tilleggsprotokoll som bestemmer at enkeltpersoner eller grupper som mener at de ikke får oppfylt de rettighetene som de etter konvensjonen har krav på, kan få sin sak vurdert av FN. Forutsetningen er blant annet at alle nasjonale klagemuligheter først er brukt. Norske myndigheter har så langt valgt å ikke underskrive og ratifisere tilleggsprotokollen som gir funksjonshemmede rett til å klage Norge inn for komiteen for brudd på menneskerettighetene. Denne tilleggsprotokollen er så langt ratifisert av 75 andre land.

Norge skal rapportere om arbeidet med å sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter til FN. Staten leverte sin rapport til FN-komiteen sommeren 2015. Likestillings- og diskrimineringsombudet overleverte sin rapport til FN-komiteen høsten 2015. I tillegg kommer den såkalte sivilsamfunnets rapport, som er funksjonshemmedes egen, alternative rapport, også kalt skyggerapporten. Både ombudets rapport og skyggerapporten viser tydelig at menneskerettighetene for funksjonshemmede blir systematisk brutt.
Les mer om skyggerapporten.
Les mer om ombudets og statens rapporter.

NHF har laget en egen informasjonsfolder om FN-konvensjonen om rettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne.
Last ned folderen om FN-konvensjonen (pdf)