En funksjonsnedsettelse betyr ikke nødvendigvis nedsatt arbeidsevne. Likevel er det svært mange funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, til tross for at de ønsker å jobbe. NHF er opptatt av at funksjonshemmede skal ha reell adgang til arbeidsmarkedet og til stillinger de er kvalifisert for.

SSBs Arbeidskraftundersøkelse 2022 (lenke) viser at bare 37,5 prosent av funksjonshemmede i alderen 15-66 år var i arbeid i 2021, mot 78,4 prosent av befolkningen for øvrig.

Mange ønsker å jobbe

Av de 372 000 funksjonshemmede som ikke var i arbeid 2. kvartal 2020, var det 105 000, eller 28 prosent, som ønsket seg en jobb. Denne andelen har stort sett holdt seg på samme nivå siden 2002.

Undersøkelser viser at det er vanskeligere å bli innkalt til intervju hvis man sitter i rullestol enn om man er gående. Dette kan ha mange årsaker. Det kan dreie seg om utilgjengelige arbeidslokaler eller at den som skal ansette tror at rullestolbrukere ikke er like god arbeidskraft som andre.

NHF mener at alle skal ha lik rett og reelle muligheter til lønnet arbeid primært i det ordinære arbeidslivet.

Derfor krever vi blant annet at partene i arbeidslivet tar initiativ til å nå målet om funksjonshemmedes arbeidsdeltakelse og at Stortinget bevilger midler til å stoppe diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet.

Du kan lese mer om vår arbeidspolitikk i NHFs interessepolitiske program (PDF-lenke).

InClue er vårt eget rekrutteringsfirma

NHF har opprettet rekrutterings- og kompetansehuset InClue – for et fordomsfritt og mangfoldig arbeidsliv.

Om du ønsker å bli en del av vår database kan du registrere deg på InClue AS (lenke), så tar vi kontakt og kartlegger dine ønsker og behov.

InClue skal arbeide aktivt med holdningsskapende arbeid, rådgivning og foredrag for norske arbeidsgivere.

I tillegg bygger vi opp Norges største database med dyktige personer med funksjonsnedsettelser, og vi jobber konkret med å tilby ordinære stillinger ute hos våre kunder.

Vi ønsker å komme i kontakt med uføre, arbeidsledige og arbeidstakere for å bidra til at flest mulig kommer ut i jobb og får utviklet sin karriere i tråd med egne mål.

Arbeidsgivers plikter

Likestillings- og diskrimineringsloven, som trådte i kraft i 2018, gir diskrimineringsvern for personer med nedsatt funksjonsevne, også i arbeidslivet. Diskrimineringslovverket fast at det er forbudt å diskriminere noen på grunn av nedsatt funksjonsevne ved ansettelse. Videre pålegger lovverket alle arbeidsgivere i offentlig sektor og alle private bedrifter med over 50 ansatte en aktivitets- og rapporteringsplikt. Aktivitetsplikten handler om å fremme likestilling for alle uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Diskrimineringslovverket pålegger også arbeidsgivere å «foreta rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver».

Diskrimineringsnemnda skal håndheve diskrimineringsforbudene i lovverket. Opplever du som funksjonshemmet å bli diskriminert i arbeidslivet, kan du klage til Diskrimineringsnemnda. Les mer på nettsiden til Diskrimineringsnemnda (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) kan gi veiledning om likestillingsarbeid og om rapporteringsplikten. Les mer på nettsiden til  LDO (ekstern lenke, åpnes i ny fane).