På landsmøtet 2017 vedtok Norges Handikapforbund en strategi som skal gi ny giv og en kursendring.

Norges Handikapforbund skal være en organisasjon som er nær og tydelig i lokalsamfunnet. Vi skal være der folk er. Blikket og innsatsen skal nå rettes utover mot folk og deres hverdagsliv. Diskriminerende holdninger og handlinger klarer vi ikke å endre gjennom høringer og møter på Stortinget. Derfor skal vi bli en tydeligere stemme, rådgiver og vaktbikkje i lokalmiljøet.

Vi skal bygge en sterk vi-kultur. En kultur hvor vi jobber bedre, tettere og oftere sammen med hverandre og andre. Der vi før har vært opptatt av å gå opp grensene, skal vi nå gjøre det motsatte. Vi skal løse oppgaver og nå viktige mål gjennom å inkludere hele fellesskapet og samles på kryss og tvers i vår egen store organisasjon og med andre miljøer.

En strategi endrer hverken samfunnet eller en organisasjon, det er det handlinger som gjør. Vår strategien inneholder derfor konkrete tiltak til hvordan vi skal jobbe de neste fire årene. Den sier hva vi skal gjøre. Den inneholder tiltak for hvordan vi skal jobbe for å få til de viktige snuoperasjonene og justeringene, utad i
samfunnet og innad i vår egen organisasjon, som er avgjørende for at vi også framover skal lede an i arbeidet for et likestilt og mangfoldig samfunn.

Vi har utarbeidet en strategi for hvordan NHF skal leve som vi lærer. Hvordan vi skal bli en organisasjon og et fellesskap som er tydelige bærere av de samme verdiene vi ønsker å se i samfunnet rundt oss.

Strategien er bygget opp rundt ni innsatsområder som en samlet organisasjon har sagt de ønsker skal styrkes. Her vil du finne noen overordna grep som er tatt for å styrke oss som organisasjon, vår gjennomslagskraft og samfunnsendring rundt de store, grunnleggende problemene.

Klikk her for å laste ned strategien (pdf)

#sammenomennytid