Hjelpemidler bidrar til god livskvalitet og er en forutsetning for å leve et aktivt liv. Uten individuelt tilpassede hjelpemidler innskrenkes menneskers frihet og valgmuligheter. Behovet for personlig hjelp og faren for en passiv tilværelse øker. Det er ikke gunstig verken for den som trenger hjelpemidler eller for samfunnet som helhet.

Et aktivt og selvstendig liv med hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler som rullestoler, krykker og høreapparater gjør det mulig for funksjonshemmede å utføre helt alminnelige aktiviteter som andre kan gjøre på egen hånd, som å dusje, kle på seg, spise og komme deg dit man skal. Hjelpemidlene gir god livskvalitet og muligheten for å leve et selvstendig liv og delta aktivt på alle livets områder. Mennesker er forskjellige og har ulike behov, og det hjelpemiddelet som fungerer best for en, er ikke nødvendigvis det rette for en annen.

Tekniske hjelpemidler er ikke bare et nødvendig gode for dem som bruker dem. Også samfunnet får dra nytte av at folk får bruke egne ressurser og bidra i samfunnet. Uten individuelt tilpassede hjelpemidler øker behovet for personlig hjelp, for mange funksjonshemmede fører det også til en mye mer passiv tilværelse. Det er ikke gunstig verken for den som trenger hjelpemidler eller for samfunnet som helhet.

Menneskerettighetene slår fast at funksjonshemmede har rett til hjelpemidler, og at retten gjelder både hjemme, i barnehagen og på skolen, i yrkeslivet og på fritiden. Videre slår de fast at funksjonshemmede har rett til hjelpemidler som sikrer en aktiv og selvstendig hverdag og deltakelse på alle samfunnsområder. I dag er retten til hjelpemidler forankret i folketrygdloven. Formidlingen av hjelpemidler foregår gjennom NAVs hjelpemiddelsentraler i fylkene i samarbeid med kommunene, spesialisthelsetjenesten og kompetansesentre.

Utfordringer ved dagens hjelpemiddeltilbud

Norge har i utgangspunktet et godt system for formidling av hjelpemidler, gjennom folketrygdloven, NAVs hjelpemiddelsentraler og kommunene. Mange funksjonshemmede er fornøyd med tilbudet, men det er også veldig mange som opplever at hjelpemiddelformidlingen ikke dekker behovet godt nok. Tungvint byråkrati og mangel på individuell tilpasning skaper store utfordringer og hindrer funksjonshemmedes livsutfoldelse.

Norges Handikapforbund får mange henvendelser fra funksjonshemmede som opplever at hjelpemiddelformidlingen ikke fungerer godt nok. Konsekvensen er at hverdagen blir belastende for svært mange mennesker. Barn hindres i lek, læring og utvikling og voksne får begrensede muligheter til å ta utdanning, være i arbeid og ha en meningsfylt fritid. Utfordringer som går igjen er:

 • Manglende informasjon om hvilke rettigheter man har og hvilke muligheter som finnes.
 • Lange ventetider i kommunene og på hjelpemiddelsentralene.
 • Et tungrodd byråkrati, med mange søknadsskjemaer og kompliserte prosesser for å få tildelt hjelpemidler.
 • Snevre muligheter til å prøve ut ulike hjelpemidler.
 • Manglende innflytelse på valg av hjelpemiddel.
 • For lite informasjon og opplæring fra fagfolk.
 • Uthuling av rettigheter, ved at produkter tas ut av folketrygdloven.
 • Stram anbudspraksis, som begrenser utvalget av hjelpemidler.
 • Svekket tilgang til leverandørenes kompetanse når det gjelder utprøving,
  tilpassing og reparasjoner.
 • Tilbudet varierer fra fylke til fylke.

NHF mener at

 • Hjelpemiddelområdet må styrkes.
 • Myndighetene må fokusere mer på den verdien hjelpemidlene tilfører den
  enkelte og samfunnet, enn på kostnader.
 • Retten til hjelpemidler må fortsatt forankres i folketrygdloven.
 • Hjelpemidler må finansieres fullt ut – uten egenandeler.
 • Alle må sikres tilgang til et bredt produktutvalg og ny teknologi.
 • Alle må sikres individuelt tilpassede hjelpemidler.
 • Alle må ha innflytelse på valg av eget hjelpemiddel.
 • Det må ryddes opp i tidstyver og unødvendig byråkrati.
 • Tilbudet om brukerpass og tilbudet til barn må bli bedre.
 • Alle må sikres riktig hjelpemiddel til rett tid.

Les mer om hva vi mener om hjelpemiddelområdet i det interessepolitiske programmet vårt.

Rettighetsinformasjon

Trenger du informasjon om hvilke rettigheter du har?
Les mer på våre egne sider med rettighetsinformasjon om hjelpemidler.