Et aktivt og selvstendig liv med hjelpemidler

God tilgang til hjelpemidler er helt sentralt for vår likestilling i samfunnet. Hjelpemidler gjør det mulig å leve et selvstendig og aktivt liv, ta utdanning, jobbe og delta i samfunnet. Retten til hjelpemidler handler om menneskerettigheter. FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) forplikter myndighetene til å sikre funksjonshemmede innbyggere full deltakelse og likestilling i samfunnet.

Politikken er satt ut i livet gjennom det nasjonale formidlingssystemet, forankret i folketrygdloven. Retten til hjelpemidler gjelder på alle livets områder. NAV Hjelpemiddelsentral i fylkene har spesialkompetanse og er et ressurs- og kompetansesenter for funksjonshemmede innbyggere, kommuner og andre. Systemet er bygget på våre premisser, med medbestemmelse, individuelle rettigheter, sikker finansiering i folketrygden og faglig kompetent rådgivning.

Utfordringer ved dagens hjelpemiddeltilbud

Norge har et godt system for formidling av hjelpemidler, gjennom folketrygdloven, NAVs hjelpemiddelsentraler og kommunene. Mange er fornøyd med tilbudet, men det er også mange av oss som opplever at tilbudet om utprøving ikke er godt nok, og at det tar lang tid å få hjelpemidler og reparasjoner. Mange erfarer også manglende innflytelse på valg av rett hjelpemiddel. Konsekvensene er at vi må bruke mye tid på å få løsninger på plass. Dette er belastende, hverdagen blir satt på vent og vi blir hindret deltakelse i samfunnet.

Utfordringer som går igjen er:

 • manglende informasjon om rettigheter og muligheter.
 • lange ventetider i kommunene og på hjelpemiddelsentralene.
 • manglende utprøvingsmuligheter og innflytelse på valg av hjelpemiddel.
 • for lite informasjon og opplæring fra fagfolk.
 • uthuling av rettigheter, ved at produkter tas ut av folketrygdloven.
 • stram anbudspraksis, som begrenser utvalget av hjelpemidler.
 • svekket tilgang til leverandørkompetanse innen utprøving,
  tilpassing og reparasjon.
 • tilbudet varierer fra fylke til fylke.

NHF mener at:

 • hjelpemiddelpolitikken må ha menneskerettigheter og likestilling som klar føring.
 • hjelpemiddelområdet må styrkes.
 • myndighetene må fokusere mer på den verdien hjelpemidlene tilfører den
  enkelte og samfunnet enn på kostnader.
 • retten til alle hjelpemidler må fortsatt forankres i folketrygdloven.
 • aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år må finansieres som overslagsbevilgning, slik at vi får hjelpemidlene vi har rett på.
 • hjelpemidler må finansieres fullt ut – uten egenandeler.
 • alle må sikres tilgang til et bredt produktutvalg og ny teknologi.
 • alle må sikres individuelt tilpassede hjelpemidler.
 • alle må ha innflytelse på valg av eget hjelpemiddel.
 • det må ryddes opp i tidstyver og unødvendig byråkrati.
 • tilbudet om brukerpass og tilbudet til barn må bli bedre.
 • alle må sikres riktig hjelpemiddel til rett tid.

Les mer om hva vi mener om hjelpemiddelområdet i det interessepolitiske programmet vårt.
Her finner du vår likestillingsstrategi.

Rettighetsinformasjon

Under kan du laste ned våre publikasjoner:
“Bruk dine rettigheter. Tekniske hjelpemidler.”
“Bruk dine rettigheter. Bolig.”
“Tilgjengelige boliger. Tilpasning av eksisterende boliger.”
“Kjøkkenet. Valg og løsninger”.

Andre nyttige lenker:
Folketrygdloven, forskrifter, rundskriv og søknad
Løsninger, veiledere og gode eksempler
Trygderetten. Vedtak i saker som er anket
Alle lover og forskrifter