80 % av boligene på boligmarkedet i Norge er ikke tilgjengelige for funksjonshemmede. Mange strever derfor med å finne en egnet bolig. En bolig som ikke fungerer godt, fører til praktiske utfordringer i hverdagen og gjør det vanskelig å leve et sosialt liv. Løsningen kan være å flytte eller å tilpasse den boligen du har. Det finnes flere tilskudds- og støtteordninger du kan benytte deg av.

NHF-brosjyrer om bolig

NHF har utviklet to omfattende brosjyrer med nyttig boliginformasjon for funksjonshemmede:
Bruk dine rettigheter – om bolig (pdf)
Tilgjengelige boliger. Tilpasning av eksisterende boliger (pdf)

Retten til å velge bolig

Retten til å kunne velge bolig står sterkt i Norge. Du kan ikke tvinges til å bo i en bestemt boform og skal ikke måtte finne deg i å bli plassert på institusjon. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 12, gir alle som oppholder seg lovlig i landet en rett til fritt å velge hvor en ønsker å bo. FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 19, slår fast at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å velge bosted, hvor og med hvem de vil bo, på lik linje med andre. Helse- og omsorgstjenestelovens formålsparagraf slår også fast at den enkelte har rett til å leve og bo selvstendig.

Tilskudd til boligtilpasning

Hvis boligen du har i dag ikke fungerer for deg, kan du søke Husbanken om tilskudd til å utbedre den. Utbedringen kan for eksempel gjelde tilrettelegging av uteområdenes, spesialinnredning på kjøkken eller bad, installasjon av heis eller automatisk døråpner eller oppføring av garasje.

Les mer på husbankens nettsider. 

Lån til egen bolig

Hvis du har begrenset økonomi med tanke på å skaffe ny bolig eller beholde den boligen du har, kan du søke kommunen om startlån eller grunnlån, eller begge deler.

Startlån er en behovsprøvd låneordning som forvaltes av kommunen. Startlån skal bidra til at økonomisk vanskeligstilte kan skaffe eller bli boende i en egnet bolig. Lånet kan gis i forbindelse med kjøp, utbedring og oppføring av bolig, og i forbindelse med refinansiering.

Les mer om startlån på Husbankens nettsider.

Grunnlån gis til oppføring og utbedring av bolig, og til kjøp av utleieboliger og garasje. For å få grunnlån må boligen oppfylle en del kvalitetskrav knyttet til universell utforming og energi og miljø. Grunnlånet forvaltes av Husbanken og kan gis til utbedring eller bygging av nye boliger.

Les mer om grunnlån på Husbankens nettsider.

Endringer i borettslag

Hvis tilpasningene du ønsker å gjøre fører til endringer i fellesområde i et borettslag, må du søke borettslaget om godkjenning. Borettslaget kan ikke nekte uten saklig grunn. Samtidig er det ikke klart hva som defineres som en saklig grunn. Trenger du veiledning eller mer informasjon, kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet. Kontaktinformasjon finner du på nettsiden www.ldo.no.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Det er Husbanken som forvalter ordningen, mens kommunene er saksbehandler, og ivaretar kontakten med deg som søker.

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Hva gjør jeg

Husbanken og kommunen er de viktigste aktørene i forbindelse med støtteordningene knyttet til bolig. Kommunene organiserer dette arbeidet litt forskjellig. Et godt råd er å ta kontakt med en saksbehandler i kommunen så tidlig som mulig. Han eller hun skal kunne gi informasjon om hvilke finansieringsmuligheter og støtteordninger som er aktuelle for deg.

Har du behov for tilpasning og utbedring av boligen, er det en fordel med tverrfaglig rådgivning fra kommunen.  Det er ofte aktuelt å se på endringen av bolig, tekniske hjelpemidler og økonomi i sammenheng.

Alle aktuelle instanser, både Husbanken, kommunen og andre aktører i NAV har veilednings- og informasjonsplikt. Det betyr at de skal kunne veilede deg om hvilke ordninger du har rett til og kan ha nytte av.

Informasjonsmateriell

NHFs Bruk dine rettigheter – om bolig (pdf)
Tilgjengelige boliger. Tilpasning av eksisterende boliger (pdf)