Fra 1. januar 2015 ble dagens uførepensjon erstattet med den nye uføretrygden, som beregnes etter nye regler. Her ser du hva endringene går ut p

Den nye uføretrygden skal skattlegges på lik linje med vanlig arbeidsinntekt. Dette gir økt skatt. For å kompensere for dette økes også trygden.

Noen måneder inn i det nye året har det vist seg at de aller fleste vil sitte igjen med det samme eller litt mer enn før omleggingen, slik det også var beregnet at reformen ville slå ut. En del trygdemottakere mister imidlertid betydelige inntekter.

Selvbetjeningsløsning for beregning

Bruk NAVs selvbetjeningsløsning for å sjekke at din uføretrygd blir justert riktig.
Gå til selvbetjeningsløsningen.

Lettere å jobbe

Hensikten med reformen er at det skal bli lettere å delta i arbeidslivet. Tidligere var det et tungvint regelverk rundt kombinasjonen uførepensjon og lønnsarbeid. Mange som opplevde å ha tjent for mye, endte med å miste deler av pensjonen. Med den nye uføreordningen blir det mulig for deg å jobbe uten å risikere at retten til uføretrygd blir redusert eller faller bort. Dette kan være en trygghet om du ønsker å prøve deg i arbeidslivet. Derfor vil du alltid ha høyere inntekt hvis du klarer å jobbe litt ved siden av enn hvis du kun har uføretrygd.

Med den gamle ordningen kunne man tjene opptil 1G (grunnbeløpet på 88 370 kroner) i året uten at uførepensjonen ble avkortet og revurdert. Med de nye reglene blir dette beløpet redusert til 60.000 kroner. Tjener du mer enn dette, avkortes trygden, men du beholder uførestatusen. Dette skal gjøre det enkelt å prøve seg i jobb uten å være redd for å miste inntekt. Denne endringen vil bety tap for dem som i dag tjener opp mot inntektsgrensen på 1G.

Fradrag, tillegg og andre ytelser

I det nye regelverket fjernes en rekke tillegg og fradrag. Blant annet reduseres skattefradraget på gjeldsrenter fra 55 til 27 prosent. Det vil gi uføre med mye gjeld høyere skatt. I tillegg tas særfradraget bort. Ektefelletillegget fjernes også, men de som mottar dette tillegget nå, beholder det ut vedtaksperioden.

Høyere uføretrygd kan også påvirke eventuelle andre ytelser du har fra folketrygden.
På NAVs nettsider finner du en oversikt over hvilke ytelser dette gjelder.

Slik beregner du skatten

I de nye reglene økes trygden for å kompensere for høyere skatt. Hvor mye skatten øker, vil variere fra person til person. Nav har sendt brev til alle uførepensjonister som viser hvor høy den nye inntekten blir.

Skatteetaten har en egen skattekalkulator på sine hjemmesider der du kan beregne din nye nettoinntekt. Kalkulatoren vil regne ut en beregnet skatt som vil gi en indikasjon på hva skatten din vil bli. Husk å legge inn beløpet du vil motta i uføretrygd i rubrikken for lønnsinntekt, ikke pensjon.
Gå til skattekalkulatoren

Merk at kalkulatoren gjelder for 2014. Dermed gir den ikke et nøyaktig resultat for skatten i 2015, men du får en viss pekepinn om hvordan du kommer ut av omleggingen.

Overgangsordning

For at de som rammes hardest av omleggingen skal få tid til å ta økonomiske grep, innføres en overgangsordning. Den reduserer tapene de tre første årene. Skatteetaten sammenligner hvordan folk med gjeld kommer ut med nytt og gammelt regelverk og gir et individuelt skattefradrag for dem som taper mest.

Barnetillegget

Det har vært mye debatt rundt barnetillegget i uføretrygden. Regjeringen forslo først å fjerne dagens tillegg og erstatte dette et standardisert tillegg på 7020 kroner. I dag utgjør barnetillegget maksimalt 35 000 kroner i året per barn, og vil for noen uførepensjonister utgjøre en stor del av inntekten.

Etter budsjettforhandlingene er det klart at barnetillegget beholdes, men at det settes en maksgrense på totalt mottatt uførepensjon på 95 prosent av inntekt før uførhet. Dette gjøres for å sikre de nye hovedprinsippene om at ingen skal ingen skal ha høyrere trygd enn lønnsinntekten var før de ble uføre. Vi vet foreløpig ikke nøyaktig hvordan dette vil slå ut, men det er sannsynlig at dette først og fremst vil ramme dem med lav uførepensjon og mange barn. Også for barnetillegget legges det opp til en treårig overgangsordning.

Utvidet klagefrist

For at du skal få mer tid til å sette deg inn i de nye reglene. har NAV utvidet klagefristen. NAV vil behandle alle klager som kommer inn innen utgangen av februar 2015, selv om den opprinnelige klagefristen er gått ut.

Fakta fra FFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har satt seg godt inn i den nye uføretrygden og beskriver den i en utfyllende nettartikkel som er verdt å lese. Denne finner du på FFOs nettsider.