Har du en funksjonsnedsettelse, vil du trolig ha nytte av tekniske hjelpemidler som kan løse praktiske utfordringer i hverdagen. Rullator, manuell og elektrisk rullestol, løfteplattform, heis og bil er noen eksempler på tekniske hjelpemidler.

Det finnes hjelpemidler til bruk hjemme og hjelpemidler som kan gjøre det mulig å være i aktivitet, eller fungere i barnehagen, på skolen eller i arbeidslivet. Det finnes også hjelpemidler for å tilrettelegge bolig. Også støtte til bil defineres innenfor NAVs hjelpemiddelordning.

NHF har utarbeidet et eget hefte med rettighetsinformasjon knyttet til hjelpemidler – Last ned heftet her (pdf)

Varig og vesentlig behov

For at du skal ha rett til hjelpemidler, må behovet være varig og vesentlig. Med varig menes sykdom, skade eller lyte med varighet over ca. 2 år. Hjelpemidlene må være nødvendige og hensiktsmessige for å skaffe eller beholde arbeid, bedre funksjonsevnen i dagliglivet eller bli pleiet i hjemmet.

Det finnes ingen fullstendig oversikt over alle hjelpemidler du kan søke om. Ofte er det ikke ett hjelpemiddel du trenger, men en kombinasjon av flere. Utvalget av hjelpemidler er stort.

I Hjelpemiddeldatabasen finner du mange av de hjelpemidlene som finnes. 

På NAVs nettsider finner du en komplett oversikt over de ulike hjelpemiddelordningene, med søknadsskjemaer.

Retten til hjelpemidler er hjemlet i folketrygdlovens §10.

Trenger du hjelpemidler? Slik gjør du:

Prosessen med å finne fram til riktig hjelpemiddel kan dermed også starte forskjellige steder, og det kan være flere fagpersoner involvert. Punktene nedenfor er en vanlig framgangsmåte når behovet for hjelpemidler oppstår der du bor:

  1. Ta kontakt med fagpersonen lokalt i kommunen/bydelen, ofte ergo- eller fysioterapeut. Beskriv hva som er problematisk og hvilke behov du har. Få fram hva som er viktig for deg. Spør om løsningsmuligheter og hvilke rettigheter du har. Be om en oversikt over sakens videre gang – hvem skal gjøre hva og innen hvilke tidsfrister.
  2. Prøv ulike produkter. For å finne riktig løsning vil det ofte være nødvendig å prøve ulike produkter. Det er for eksempel store forskjeller mellom rullestoler når det gjelder sittekomfort og kjøreegenskaper. Prøv produktet der det skal brukes. Det er også mulig å prøve hjelpemidler ved hjelpemiddelsentralen og få faglig bistand. Lokal fagperson bestiller hjelpemidlene.
  3. Tilkall ekspertise ved behov. Dersom det ikke er nok fagkompetanse lokalt, skal ergo-/fysioterapeuten kontakte hjelpemiddelsentralen slik at du kan få bistand derfra. Sentralen kan også benytte leverandørene ved utprøving, tilpasning og reparasjon av hjelpemidler.
  4. Skriv søknad. Du fyller ut krav om støtte til hjelpemidler på NAVs kravskjema. Dette får du av ergo-/fysioterapeut i kommunen, på ditt lokale NAV-kontor eller på internett på nav.no. Du søker selv om hjelpemidlene. NAV har ansvar for å innhente opplysninger som er nødvendige for å fatte vedtak. Du kan gi disse opplysningene selv eller be fagpersonen begrunne hjelpemiddelbehovet i kravskjemaet. Det er viktig å beskrive nøyaktig hvilke egenskaper hjelpemidlet må ha for å dekke behovet, slik at du får utlevert riktig hjelpemiddel.
  5. Vedtak. Du får skriftlig vedtak. Vedtaket skal begrunnes slik at du kan vurdere om du vil klage på avgjørelsen.
  6. Levering, tilpasning og opplæring. Det vanlige er at hjelpemiddelsentralen leverer til kommunens lager og kommunen leverer til deg. Du bør forvente at leveringen varsles på forhånd, og at lokal fagperson kommer hjem til deg for å tilpasse hjelpemidlet og gi opplæring i bruk og vedlikehold. Bruksanvisning bør følge med produktet.
  7. Reparasjon. Be om navn og telefonnummer på den du skal kontakte hvis hjelpemidlet går i stykker, både på dagtid og kveld/helger. Hjelpemiddelsentralene har vaktordning for reparasjon ved akutt behov.

Brukermedvirkning

Du som bruker hjelpemidler skal ha innflytelse i prosessen med å skaffe til veie hjelpemidler. Dette kalles brukermedvirkning og betyr at du skal ha innflytelse på hvilke hjelpemidler og løsninger som blir valgt. Fagfolk som er involvert, skal legge dine vurderinger til grunn. Du har også rett til innsyn og medvirkning i saksbehandlingen.

Brukerpass til erfarne hjelpemiddelbrukere

Erfarne hjelpemiddelbrukere som er avhengig av hjelpemidler til daglig, kan få brukerpass av hjelpemiddelsentralen. Brukerpass er ikke en rettighet, men en fullmakt som gir deg mulighet til å velge samarbeidspartner og ta direkte kontakt med hjelpemiddelsentral og leverandør, eller bruke fagfolk i kommunen. Både voksne hjelpemiddelbrukere og foreldre med funksjonshemmede barn kan få brukerpass. Med brukerpass kan du også bestille en del enklere hjelpemidler direkte fra sentralen.

Les mer om brukerpass på NAVs nettsider.

Kontaktperson til barn og unge

Barn og unge med hjelpemiddelbehov og deres foreldre, skal kunne få en fast kontaktperson ved hjelpemiddelsentralen. Hensikten er å skape en enklere og mer forutsigbar hverdag, med rask behovsavklaring, kortere saksbehandlingstid, god faglig veiledning og aktiv brukermedvirkning. Kontaktpersonen er koordinator og faglig støttespiller på hjelpemiddelområdet. I samråd med kontaktpersonen kan foreldre/barn velge å gå direkte til ulike samarbeidspartnere for råd og veiledning. Kontaktpersonen skal ha gode kunnskaper om hjelpemidler og løsninger, og har vedtaksmyndighet.

Aktuelle NHF-brosjyrer