Hvorfor insisterer dere på at funksjonshemmede barn skal gå i vanlig barnehage og skole?

I Norge har alle barn rett til å gå i ordinær barnehage og skole, sammen med venner og søsken fra nærmiljøet og få et tilrettelagt tilbud der de er. De barna som går i spesialskoler og -barnehager, mister muligheten til å delta i hverdagen og leken med sine jevnaldrende. Mye av det sosiale livet foregår jo på skolen og i barnehagen. De barna som blir holdt utenfor, lærer helt fra de er små at de er annerledes. Også omverden venner seg til å se på disse barna som annerledes. Dermed blir de ikke regnet med. Vi vet også at mange funksjonshemmede dropper ut av skolen og faller utenfor arbeidslivet. De får aldri muligheten til å leve i tråd med sine ønsker og drømmer og bruke sine ressurser. Hvis vi ikke tenker inkludering helt fra begynnelsen, bevarer vi et samfunn der funksjonshemmede står utenfor fellesskapet.

Er det ikke mye bedre å tilrettelegge noen barnehager og skoler enn å kreve at alle skal være tilgjengelige?

En viktig grunn til manglende inkludering i barnehagen og på skolen, er at byggene ikke er tilgjengelige. Vi vet at kommuner som har spesialskoler som er tilgjengelige, har en tendens til å sluse de funksjonshemmede barna dit, for å unngå å måtte tilrettelegge de andre skolene. Dermed opprettholder vi et delt samfunn, der noen blir stående utenfor. Det er derfor vi er så opptatt av universell utforming av alle norske skoler. Vi vil at myndighetene skal gjøre de viktigste arenaene i samfunnet tilgjengelige for alle og skape et samfunn der alle kan delta på lik linje.

Blir ikke de barna som trenger tilrettelegging bedre ivaretatt i et skreddersydd opplegg?

I Norge har alle barn rett til tilgjengelig og tilrettelagt undervisning der de er. Langt de fleste funksjonshemmede barn har best utbytte av å bli inkludert i nærskolen og fellesskapet sammen med barna de forholder seg til i dagliglivet ellers. Likevel får de ikke anledning, fordi de blir henvist til spesialskoler eller spesialgrupper. Vi kan ikke forsvare et samfunn som deler mennesker i grupper, og der noen skal få lov til å tilhøre fellesskapet og andre blir sluset ut i periferien.

Hvorfor skal de andre barna måtte ta den belastningen det er å måtte tilpasse seg barn med spesielle behov?

Forskning viser at et inkluderende miljø er en styrke og kommer alle barna til gode, både faglig og sosialt. De barna som omgås funksjonshemmede lærer å ta hensyn til at mennesker er forskjellige og har ulike forutsetninger. Dessuten er funksjonshemmede barn først og fremst barn, som alle andre, og er en like verdifull del av fellesskapet som et hvert annet barn.