Hvorfor i all verden vil Norges Handikapforbund bruke ressurser på funksjonshemmede i andre land?

Det bor ca 1 milliard funksjonshemmede i verden i dag, og om lag 80 % av dem bor i utviklingsland. De fleste lever i fattigdom. De har dårlige levekår og få muligheter til å gå på skolen, få jobb, stifte familie eller delta i lokalsamfunnet. De blir glemt og holdes utenfor. Norges Handikapforbund vet hva som trengs for å bedre funksjonshemmedes levekår og rettigheter. Vi vil bidra med våre erfaringer overfor funksjonshemmede i fattige land. Arbeidet finansieres i hovedsak med Norad-midler.

Er dere sikre på at hjelpen faktisk når fram til dem som trenger den?

Norges Handikapforbund støtter bistandsprosjekter som bidrar til at funksjonshemmede blir inkludert i det utviklingsarbeidet som ellers foregår og får bedre levekår og sterkere rettigheter. Alt arbeidet vi gjør, uansett om det er spare- og lånegrupper, foreldregrupper, hjelpemiddelformidling og landsbruksprosjekter, er lokalt forankret. En viktig del av arbeidet vårt handler om å bygge opp sterke organisasjoner lokalt som selv kan fremme funksjonshemmedes rettigheter. Vi samarbeider også med lokale myndigheter for å endre samfunnene innenfra, slik at innsatsen kan gi varige resultater. Vi kan skilte med gode resultater og har blitt en svært anerkjent bistandsaktør både nasjonalt og internasjonalt. Innsatsen vår internasjonalt er viktig. Vi trengs.

Så hvorfor gjør dere ikke mer for funksjonshemmede i andre land, som virkelig sliter? Norge er tross alt verdens beste land å bo i.

Norge er verdens beste land å bo i for de aller fleste. Det er veldig mange i verden som har dårligere vilkår enn oss. Samtidig er det slik at funksjonshemmede ikke har fått være med på den velstandsutviklingen de fleste nordmenn opplever. Funksjonshemmede har ikke den samme tilgangen til utdanning og arbeid som andre, og levekårene er dårligere. Det er vanskelig, om ikke umulig, å bruke kollektivtransporten og finne en bolig som fungerer. De siste årene har vi også sett at myndighetene har forsøkt å snevre inn viktige velferdsordninger og budsjettene kuttes stadig. Innsatsen vår her hjemme i Norge er viktig. Vi trengs både her hjemme og internasjonalt.