Hva er et hjelpemiddel?

Et hjelpemiddel er utstyr som er spesiallaget eller spesialtilpasset for funksjonshemmede, som for eksempel rullestol, høreapparat og krykker. Slike hjelpemidler gjør det mulig å gjøre helt vanlige ting som er vanskelig eller umulig på grunn av funksjonshemmingen, som å dusje, kle på seg, spise og komme seg dit man skal.

Hva betyr ‘å ha rett til hjelpemidler’?

At du som funksjonshemmet skal «ha rett til» hjelpemidler betyr at du etter loven skal få de hjelpemidlene som er nødvendige for å dekke behovet ditt. Dersom du har eller får en varig funksjonsnedsettelse, så har du rett på hjelpemidler som gjør at du likevel kan fungere i arbeids- og dagligliv.

Hvorfor mener Handikapforbundet at funksjonshemmede skal få hjelpemidler?

Fordi hjelpemidler er nødvendige for å fungere i hverdagslivet og bidrar til at mange kan leve et aktivt og selvstendig liv. Hjelpemidler øker livskvaliteten og muligheten for å delta i samfunnet, ta utdanning, jobbe og være sammen med venner og familie. Det er både bra for dem som trenger hjelpemidlene og for samfunnet som helhet.

Er det gratis?

Ja, noen ganger, men ikke alltid. Hjelpemidler som gjør det mulig å fungere i barnehage, skole, arbeid og dagligliv lånes ut gratis fra hjelpemiddelsentralen. Man kan imidlertid ikke velge og vrake, men får dekket det billigste alternativet. Småhjelpemidler til å spise, drikke, kle på seg, lage mat osv, må man skaffe selv. Man får et tilskudd, men hvis det koster mer, må man selv dekke resten. Det finnes også hjelpemidler for å drive fysisk aktivitet. Barn og unge får slike hjelpemidler til gratis utlån, mens voksne over 26 år må betale egenandel. Hvis man ikke kan benytte offentlige transportmidler til arbeid eller utdanning, regnes også bil som et hjelpemiddel. Da kan det gis støtte til å kjøpe og få tilpasset en bil.

Hva er problemet med den ordningen vi har i dag?

Problemet er sammensatt. For det første har sortimentet blitt stadig mer innskrenket de siste årene, slik at det blir vanskelig å få de hjelpemidlene man faktisk trenger. Det hjelpemidlet som fungerer best for en, er ikke nødvendigvis det beste for en annen, så det er viktig å ha et individuelt tilpasset hjelpemiddel som dekker det behovet hver enkelt har. For det andre må mange gjennom et tungrodd byråkrati og må vente altfor lenge før de får helt nødvendige hjelpemidler. Et tredje problem er at det de siste årene har blitt innført egenandel på stadig flere hjelpemidler. Dette kan føre til store ekstrakostnader og at mange ikke har råd til de hjelpemidlene de trenger.

Hvis det er så mange problemer med dagens ordning – hvorfor er dere da så redde for å gjøre den kommunal?

Fordi det å overføre ansvaret for hjelpemidler til kommunene ikke løser de problemene vi har i dag. I tillegg har dagens ordning gode sider som vi frykter at vi kan miste. Slik det er i dag, skal alle få de hjelpemidlene de har rett til, enten de bor i Oslo eller på Andøya. Hvis kommunene får ansvaret for hjelpemidlene, blir de også ansvarlige for finansieringen. Det betyr at hvis kommunen har dårlig råd, kan det hende at du ikke får det hjelpemidlet du trenger og har rett til, eller at du får et som ikke passer. Vi er også bekymret for at de gode fagmiljøene vi har på hjelpemiddelsentralene blir svekket. De som jobber på hjelpemiddelsentralene har viktig spesialkompetanse som både funksjonshemmede og kommunene trenger.