fire intervjuobjektene sammen med organisatorene av kurset i Blantyre, Malawi.

Norges Handikapforbund bidrar til aktiv rehabilitering av mennesker med ryggmargskade i Malawi. Et nytt prosjekt i samarbeid med Motivation Africa gir svært gode resultater. Stikkordet er likemannsopplæring og myndiggjøring av mennesker som har vært utsatt for ulike grader av ryggmargsskade. Deltagerne forteller at de har kunnet ta livene sine tilbake!

Av Olav André Manum

Bildet over viser de fire intervjuobjektene sammen med organisatorene av kurset i Blantyre, Malawi. I forreste rekke fra venstre: Bylon Kondowe, Chikumbutso Billy, Scader Louis og Bartholomew Maida. I bakerste rekke: Andrew Kachingwe, prosjektleder i Malawi, Christine Cornick, programdirektør for Motivation Africa og Ephrida Kaunda som har ansvaret for å lære opp sykepleierne.

Vi traff fire av deltagerne på et av Motivation Africas kurs i Malawi til en samtale i byen Blantyre tidligere i år. De hadde gjennomført opplæringskurset ved et av landets to rehabiliteringssentra; Queen Elisabeth Central Hospital.

– Noe av hensikten med likemannsopplæringen er å få ryggmargsskadete ut av isolasjonen og over i en livssituasjon hvor de føler at de kan bidra til samfunnsutviklingen og økonomien i landet, sier Christine Cornick som er programdirektør for Motivation Africa. Hun har vært med på å tilrettelegge likemannskursene i Malawi sammen med prosjektleder Andrew Kachingwe.

Store utfordringer

Malawi er et av verden aller fattigste land, så alle bidrag til å utvikle økonomien er verdifulle. Men funksjonshemmede møter også store utfordringer: Bare fire prosent av alle funksjonshemmede som trenger hjelpemidler har tilgang på dem. Det betyr at mange funksjonshemmede er dømt til et liv i fattigdom og sosial isolasjon og bare kan drømme om å bidra til byggingen av landet.

Kunnskapsmangel og mangel på helsetjenester er også et stort problem. Mange ryggmargsskadde utvikler sitte- og liggesår mange steder på kroppen. – Så mange som femti prosent av alle som utvikler slike sår, dør av skadene, forklarer Cornick, — det setter seg infeksjoner i sårene, man vet ikke at de må behandles og infeksjonene får utvikle seg fritt.

Manglende mobilitet, skamfølelse knyttet til at man ikke lenger har den samme kontrollen over kroppsfunksjonene og en resulterende sosial isolasjon gjør at mange ryggmargsskadde i Malawi lever liv langt unna den livskvaliteten de kunne ha hatt. Forutsetningen er at de må bevisstgjøres på mulighetene de har og myndiggjøres i forhold til å våge å bruke dem.

Rollemodeller og myndiggjøring

– Det er her likemannsopplæringen kommer inn som en viktig del av rehabiliteringen, forklarer Cornick og understreker at det fungerer:

– Deltagerne får se at andre ryggmargsskadde kan håndtere livene sine og etter gjennomført kurs blir de selv rollemodeller for andre i samme situasjon. Så likemannsopplæringen har svært positive ringvirkninger!

– Deltagerne blir ikke bare bevisstgjort og myndiggjort, de drøfter også temaer som seksualitet og reproduktive helse og får selvtillit nok til å begynne å tro på å kunne inngå kjærlighetsforhold og stifte familie igjen, fortsetter hun, og understreker at dette er tanker som for de aller fleste fortonte seg som umuligheter før de deltok på likemannsopplæringen, som på engelsk har fått navnet Peer Training Groups.

Vi møtte fire tidligere deltagere på likemannskursene og det de forteller er både bekreftende, oppmuntrende og rørende. Chikumbutso Billy, Bylon Kondowe, Bartholomew Maida og Scader Louis har alle varierende grader av ryggmargsskade, men felles for dem alle er at de må bruke rullestol og at de trodde livet var over da ryggmargskaden inntraff. Alle forteller at kurset gav dem hjelp til å akseptere det mennesket de var blitt og ta grep for å få større kontroll over livet og kroppen. Alle nevner også at kontroll over kroppsfunksjonene var en forutsetning for å kunne leve et sosialt aktivt liv. På likemannskurset lærte de hvordan av andre i samme situasjon. Det gjorde det lettere å forsere barrieren det var å snakke om disse tingene.

Normaliserte livet igjen

Men det var verdt det:

– PGT forandret livet mitt, sier for eksempel Bartholomew Maida, før han fortsetter:

– Noe av det vanskeligste med å bli skadet var at jeg mistet privatlivet mitt. Det er tøft. Foreldrene mine ville beskytte meg hele tiden og lot meg ikke få noen frihet til å klare meg selv. Gjennom PGT har jeg tatt uavhengigheten min tilbake, sier han blant annet.

Maida forklarer også at skaden fikk ham til å gi opp fremtiden sin, han sluttet med utdannelsen og isolerte seg sosialt. Nå ser han en fremtid, har gjenopptatt studiene og lever et aktivt sosialt liv på egen hånd. Men hans opplevelse med overbeskyttende foreldre understreker at det er viktig at omsorgspersoner også får opplæring. Dette er også en del av PGT-kurset og det er utmerket, mener Maida.

Flere kvinner trengs

Scader Louis etterlyser flere kvinner på kursene og etterlyser mer synliggjøring av kvinner med funksjonshemning, men slår også fast at rollemodell-effekten er avgjørende. Når hun har sett kvinner fra andre land vokse og bidra som ryggmargsskadete og rullestolbrukere,

– Så hvorfor skulle ikke jeg klare det samme? spør hun retorisk. Hun er seg også bevisst at hun nå blir en rollemodell for andre og synes det er utmerket.

– Samfunnet behandler deg slik du behandler deg selv, sier hun også og gir på den måten uttrykk for betydningen av å ha selvrespekt og pågangsmot. Har man først det, blir man møtt med respekt og velvilje i lokalsamfunnet også og man blir ikke så lett presset inn i en negativ offerrolle.

Kjærlighet, familie og samfunnsdeltagelse

Chikumbutso Billy forteller om hvordan kona forlot ham og at han oppga all tanke på ekteskap og kjærlighet fordi de begge tenkte at han ikke kom til å kunne forsørge en familie.

– Likemannskurset ga meg et nytt perspektiv på livet og meg selv, slår han optimistisk fast.

Betydningen av selvtillit og det sosiale livet står også i sentrum for de erfaringene Bylon Kondowe har gjort seg etter at han havnet i rullestol som resultat av en trafikkulykke. Det han har lært på kurset, gir ham selvtillit til å leve et sosialt liv, forteller han og oppmuntrer ande med samme skade som han selv til ikke å isolere seg.

– Vi må delta i alle samfunnets aktiviteter og bidra med vårt, sier han.

Likemannskursene gir nytt perspektiv på livet og ny livsappetitt. Det tjener både enkeltmenneskene, familiene og samfunnet som helhet på.

Fakta:

Motivation er en internasjonal bistandsorganisasjon som støter folk med bevegelseshemning over hele verden. Organisasjonen samarbeider med Norges Handikapforbund om likemannskurs for mennesker med ryggmargsskade. Poenget er å lære mennesker med ryggmargsskade å ta større kontroll over sine egne liv og rehabilitere dem som konstruktive bidragsytere til samfunnet også i deres egne øyne. Prosjektet er fireårig prosjekt gjennomføres i samarbeid med Motivation Africa og funksjonshemmedes organisasjoner i Tanzania, Uganda, Malawi og Lesotho. Kursene skaper rollemodeller og de inkluderer opplæring av omsorgspersoner.