Vedtatt av NHFs sentralstyre 11. juni 2010.

1Arven kan brukes på tiltak i regi av alle organisasjonsledd i NHF. Tiltakene må være rettet mot barn og unge under 18 år. Tiltakene må være tidsavgrenset og forutsetter kortfattet søknad og rapportering/regnskap.

2Testamentet har ingen begrensning i forhold til geografi. Dette innebærer at det også kan bevilges midler til tiltak for barn gjennom NHFs internasjonale bistandsarbeid.

3Som hovedregel skal ikke arven brukes til driftsstøtte til landsforeninger som har barn som hovedformål, som eksempelvis Handikappede Barns Foreldreforening (HBF). I den grad det ytes driftsmidler må midlene likevel anvendes i drift som er rettet mot barn. Rapportering og regnskap inkluderes i organisasjonsleddets årsregnskap og –rapport. Det skal framgå av regnskapet hvilken del av inntekten som kommer fra arven.

4Fordeling av arven skal framkomme gjennom NHFs årsregnskap.

5Sentralstyret i NHF har delegert myndighet til Arbeidsutvalget til å avgjøre fordelingen av midlene i henhold til disse retningslinjene. Midlene skal, etter søknad, fordeles til tiltak i egen organisasjons regi.

Norges Handikapforbund disponerer flere fond og legater