Hva er DiMe?

DiMe (Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken) er et lavterskel rettshjelptiltak som tilbyr juridisk rådgivning og megling til alle Oslo-borgere som opplever seg utsatt for rasisme og diskriminering.

Rettshjelptiltaket drives av Norsk Folkehjelp, Antirasistisk Senter, Skeiv Verden og Norges Handikapforbund i samarbeid.

«Diskrimineringshjelpen» tilbyr rettsveiledning samt bistand til å skrive klager og anmeldelser ved behov, eventuelt sorterer saker videre til «Meglingsbenken». Meglingsbenken fasiliterer møter mellom parter i en konflikt som springer ut av anklager om rasisme eller diskriminering, og som enten ikke egner seg for rettsapparatet eller hvor partene selv ønsker en minnelig løsning.

Hvorfor trengs DiMe?

Målet til DiMe er å bistå personer som faller gjennom det etablerte systemet når de opplever rasisme og diskriminering. DiMe er et sted de utsatte kan henvende seg, bli møtt på en anerkjennende måte med håp om at de vil føle seg, hørt og tatt på alvor i tillegg til at noen endelig «gjør noe» med henvendelsen som ellers ikke ville bli fanget opp av systemet. Et slikt tilbud vil ha stor betydning for at utsatte ikke skal føle seg ekskludert fra fellesskapet, og for at den enkelte skal orke å protestere mot rasisme og diskriminering. DiMe vil dermed også bidra til å fange opp mørketall når det gjelder opplevelser av rasisme og diskriminering.

Etter dagens rettshjelpslov er saker som gjelder diskriminering ikke prioritert. Manglende adgang til fri rettshjelp i diskrimineringssaker gjør at diskriminerte har mindre tilgang på handhevingsapparatet. Endringer i diskrimineringslovverket fra 2018 har også gjort terskelen for å fremme en sak omdiskriminering høyere ved at det er innført krav om skriftlighet. DiMe vil jobbe for å fange opp de klagerne som på grunn av språkproblemer, manglende rettskunnskap eller manglende organisasjonstilknytning vil ha problemer med å utføre en skriftlig klage.

Det eksisterer i dag omfattende forskning som viser at diskriminering forekommer blant annet i arbeidsliv, utdanning og uteliv. Det er dermed på tide å bevege seg fra spørsmålet om diskriminering forekommer til hva man kan gjøre med det. DiMe er i den forbindelse et konkret verktøy som jobber forebyggende og som kan bistå de som opplever seg diskriminert.

DiMe Brosjyre (pdf)

DiMe Brosjyre 2 (pdf)