Årlig redegjørelse om åpenhetsloven for Norges Handikapforbund 01.07.2022–31.12.2022.

Om Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig menneskerettighetsorganisasjon som kjemper for full likestilling, deltakelse, mangfold og rettigheter for funksjonshemmede. NHF er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon, og vår visjon er et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut. Vi er en interessepolitisk organisasjon som også jobber med å påvirke og endre holdninger, samtidig som vi tilbyr rådgivning og støtte til våre medlemmer.

Organisasjonen har ca. 12 000 medlemmer, 10 landsforeninger og 55 ansatte fordelt på 9 regioner og sentralleddet.

Forhold knyttet til ansattes betingelser og adferd

Norges Handikapforbund har tariffavtale og standardiserte arbeidsavtaler, vi har en egen personalhåndbok som ivaretar ansattes goder og helse-, miljø- og sikkerhet. I tillegg har vi retningslinjer for ansattes personlige adferd som blant annet omfatter mangfold og likeverd, rus- og spillpolicy, representasjon og arrangementer, gaver, interessekonflikter og habilitet, håndtering av varsling, likestillingsrapportering, overordnet personalpolitikk, krisehåndteringsplan og egen plan med tiltak for inkluderende arbeidsliv.

Internasjonalt arbeid

NHFs internasjonale arbeid bygger på en rettighetsbasert tilnærming med utgangspunkt i prinsippet «nothing about us without us». Vi mener at internasjonalt utviklingsarbeid ikke kan være inkluderende og tilgjengelig for funksjonshemmede uten at funksjonshemmedes egne organisasjoner har en plass ved bordet.

NHF er opptatt av å oppnå bærekraftige resultater, blant annet ved å sikre lokalt eierskap til prosjektene. Våre viktigste samarbeidspartnere er funksjonshemmedes egne organisasjoner og lokale myndigheter. I tillegg samarbeider vi med utviklingsaktører om å fremme funksjonshemmedes rettigheter, og bidrar blant annet til utviklingen av tilgjengelige og inkluderende prosjekter.

NHF følger noen prinsipper når vi bestemmer hvor vi skal jobbe. Disse er at vi bare har prosjekter i land hvor vi har blitt invitert av en regjering eller en stor utviklingsaktør, og at landet må ha en fungerende organisasjon av og for funksjonshemmede.

Vi arbeider i land som den norske regjeringen, så vel som Atlas-alliansen, prioriterer.

Les våre etiske retningslinjer her: Etiske retningslinjer

Aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven skal fremme organisasjoners respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmennheten tilgang til informasjon. NHF har informasjonsplikt og plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Loven innebærer også at NHF må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene og om arbeidet som gjøres for å sikre at vi følger loven.

Prinsipper for arbeidet

Dette er første året med rapportering på åpenhetsloven, og NHFs arbeid har i denne omgang vært basert på følgende hovedproblemstillinger:

  1. De største leverandørene inkluderes i arbeidet, ut fra en beløpsgrense på kr. 500 000. Beløpsgrensen er satt av sentralstyret.
  2. Leverandører med en langsiktig tilknytning til NHF skal særlig vurderes.
  3. Leverandører under beløpsgrensen vurderes også ut fra bransjerisiko, og eventuelle leverandører som pga bransje vurderes å ha høyere risiko for å bryte med lovens prinsipper skal undersøkes nærmere.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger vil være en pågående prosess med målsetting om å rapportere bredere i årene som kommer.

For fremtiden ønsker vi at rettighetene til funksjonshemmede skal være del av rapporteringen, slik at vi i større grad skal innhente informasjon hvordan våre leverandører jobber med funksjonshemmede som en del av mangfoldet og ivaretakelse av funksjonshemmedes rettigheter.

NHFs leverandører

Totalt har NHF over 400 leverandører. Spennet går fra over 5 millioner kroner helt ned til rundt 100 kroner i løpet av 2022. Noen er enkeltpersoner, andre er store virksomheter. Noen har vi en «kontakt» med en gang, andre har vi langsiktige samarbeid med.

Slik er fordelingen av leverandører som i 2022 oversteg beløpsgrensen på kr. 500 000:

  • 13 leverandører over 500 000 kroner i 2022
  • 13 leverandører over 600 000 kroner i 2022
  • 10 leverandører over 700 000 kroner i 2022
  • 8 leverandører over 800 000 kroner i 2022
  • 7 leverandører over 1 million kroner i 2022

Eksempler på de største er firmaet vi leier kontorer av, revisor, pensjonsleverandører og IT-leverandører.

Vi har startet kartleggingen av våre leverandørkjeder med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter. Leverandørene til vår virksomhet i Norge er underlagt norske lover og regler. Vi stiller krav til at leverandørene respekterer grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Oppfølgingen av leverandørene gjøres av administrasjonen og ansvaret for arbeidet ligger hos generalsekretæren. Det er gjennom året ikke avdekket faktiske negative konsekvenser NHFs partssamarbeid, og vurderingene som er gjort i arbeidet opp mot åpenhetsloven har kun ledet til at det er sendt en konkret henvendelse til en leverandør med utdypende spørsmål om ansettelses og arbeidsvilkår.

Vi skal bruke vår påvirkningskraft til å få til positiv endring utover å fokusere bare på leverandører, men også gjennom andre samarbeidspartnere og alle vi samhandler med.