Har du utfordringer knyttet til å bevege deg over lange strekninger, kan du ha rett til en parkeringstillatelse, slik at du kan parkere på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede.

Hva er parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelsen for forflytningshemmede er en tillatelse til å parkere på merkede parkeringsplasser i nærheten av hovedinngang og eventuelt heis. Tillatelsen består av et parkeringskort utstedt til deg som person. Det at parkeringstillatelsen er personlig, betyr at tillatelsen følger den personen den er gitt til, og ikke en bestemt bil. For å kunne benytte deg av de rettighetene som følger av parkeringstillatelsen, må du legge parkeringskortet godt synlig i bilruta. Parkeringstillatelsen gir deg rett til:

  • Å parkere på spesielt oppmerkede parkeringsplasser, det vil si, parkeringsplasser merket for funksjonshemmede. Dette gjelder på alle offentlige parkeringsplasser merket med HC-symbol eller skilt.
  • Avgiftsfritak og, i en del tilfeller, utvidet tidsbegrensning.
  • Å parkere på handikapplasser på parkeringsplasser som drives av private parkeringsselskap. På disse plassene må du som regel betale avgift. NB! Avgift kan bare kreves dersom betalingsløsningen er universelt utformet.

Klikk her for å se hele parkeringsforskriften.

Hva skal til for at jeg kan få parkeringstillatelse?

Det kreves legeattest for å komme inn under denne ordningen. For at du skal kunne få parkeringstillatelse, kreves det at du bare kan bevege deg en begrenset strekning. Forskriften som regulerer dette gir rom for en fornuftig helhetsvurdering ut fra den enkeltes livssituasjon, det vil si hvilke særlige behov som fremgår av søknaden.

I søknaden om parkeringstillatelse må du beskrive dine behov for parkering slik at det tydelig fremgår hvor, og hvor ofte du må parkere. I tillegg kan det være lurt å si noe om du eventuelt trenger større plass, for eksempel ved at bildøren må være vid åpen for å komme inn og ut av bilen. Alle typer aktiviteter skal tas med i vurderingen av parkeringskort.

I legeerklæringen, som du må legge ved, er det forutsatt at legen din beskriver forflytningsevnen din grundig, slik at kommunen skal kunne vurdere behovet ditt i forhold til opplysningene i søknaden. Det kan være lurt å være tilstede når legen fyller ut skjemaet, slik at alle sider ved saken blir synliggjort.

Hvor søker jeg om parkeringstillatelse?

Søknad om parkeringstillatelse skal sendes til kommunen du bor i. Det varierer fra kommune til kommune hvem som skal ha søknaden. De største kommunene har en egen parkeringsetat, som da vil være rette adressat. De fleste kommuner gir informasjon om hvor du kan søke om parkeringstillatelse på sine nettsider. Eventuelt kan du ringe servicetorget i kommunen.

Kan jeg ha rett til parkeringstillatelse, selv om jeg ikke kan kjøre bil selv?

Ja, du kan ha rett til parkeringstillatelse selv om du ikke selv kjører bil. Du søker om parkeringstillatekse enten som passasjer, eller som sjåfør. Som passasjer må du likevel oppfylle kravene til tildeling av parkeringstillatelse. Saksbehandler skal gjøre en totalvurdering av din livssituasjon, hvor også hensynet til den som kjører kan tillegges vekt.

Kortet er personlig og følger deg som person, men i den rollen du har fått kortet som, dvs som passasjer eller sjåfør.

Skal jeg betale bompenger når jeg har parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelsen gir fritak for avgift i alle landets bomringer. Mange bomringer er knyttet til bomstasjoner rundt de største byene. På frittstående bomstasjoner må du betale avgift.

Har jeg rett til fritak for piggdekkavgift når jeg har parkeringstillatelse?

Parkeringskortet gir også fritak for betaling av piggdekkavgift, der det er innført. Ved kontroller av piggdekk, kan du vise parkeringskortet ditt.