Diskriminering er fortsatt funksjonshemmedes hverdag og virkelighet. Regjeringens politikk svikter i alle ledd. I vår likestillingsstrategi viser vi hva som må til for å komme diskrimineringen til livs.

Problemet er…

Da Norge ble hørt i FN i 2019 om hvordan funksjonshemmedes menneskerettigheter blir oppfylt, fikk myndighetene krass kritikk for å diskriminere oss, både av Likestillings- og diskrimineringsombudet, sivilsamfunnet og FN selv.

Regjeringens strategi og handlingsplan for likestilling bidrar ikke med tilstrekkelige og nødvendige tiltak for å sikre likestilling. Regjeringen anerkjenner ikke det undertrykkende utenforskapet vi utsettes for, og forplikter seg ikke politisk til å endre holdninger og praksis.

Samfunnet er i liten grad universelt utformet, det klippes stadig større hull i velferdsstatens sikkerhetsnett og holdningen til oss er at vi har andre behov enn folk flest. Vi blir sett på som syke og omsorgstrengende, som personer det er noe feil med. Vi blir ikke anerkjent som vanlige borgere i samfunnet, med rettigheter og plikter. Lovverket er ikke godt nok og det er store kommunale forskjeller. Tidsfrister og finansiering mangler for universell utforming av skoler og transport. Retten til å leve et selvstendig liv og være en del av samfunnet er ikke sterk nok i praksis. Konsekvensene er at vi ikke kan leve frie liv og delta på lik linje med andre i utdanning, arbeid, kultur og samfunn. Og fremdeles ser vi at en likestillingspolitikk for funksjonshemmede så å si er totalt fraværende.

Teksten fortsetter under bildet.

Bilder fra stolthetsparaden i 2019. Et med plakat der det står Ikke kurer meg, kurer Norge - inkorporer CRPD nå! og et med flere mennesker som går og ruller o paradetoget.
Bilder fra Stolthetsparaden 2019. Foto: Ida Freng

Behovet for en helhetlig politikk

Vi vet hva som skal til for å oppnå likestilling for funksjonshemmede. For det første må det jobbes systematisk med å endre holdningene til oss som mennesker – slik at vi blir sett som samfunnsborgere med fulle rettigheter og plikter. For det andre trengs det en styrking av lovverket og finansiering, for å sikre likestilling og innfri våre menneskerettigheter. For det tredje må det sikres en universell samfunnsutforming og gode individuelle rettigheter som gjør at vi kan delta fullt ut i samfunnet.

I vår strategi for likestilling kan du lese om diskrimineringsvarsler gjennom fire tiår, behovet for et paradigmeskifte og, ikke minst, hvilke tiltak som må til for å hindre at vi blir sittende på sidelinjen.

Strategien vår som politisk verktøy

Likestillingsstrategien vår et et godt og viktig politisk verktøy. Bruk den gjerne som påminnelse om at det er diskriminering som skjer når vi ikke kommer med buss, tog og ferjer, ikke får innpass i arbeidslivet, mister fullgod skolegang og blir holdt utenfor demokratiske møteplasser. Bruk den også som oppslagsverk og huskeliste med tanke på hva som må gjøres for å oppnå likestilling.

Last ned Norges Handikapforbunds likestillingsstrategi

Strategien finnes også i en kortversjon.

Last ned kortversjonen her