Hva vet du om funksjonshemmedes menneskerettigheter? Ta Quizen vår og test deg selv, og lær litt samtidig.

Menneskerettighets-QUIZ

#1. Spørsmål 1: Hva er de grunnleggende menneskerettighetene?

Riktig svar: b)

Funksjonshemmedes menneskerettighetskonvensjon handler om de universelle rettighetene alle mennesker har. Det handler ikke om andre rettigheter, men om de samme rettighetene som alle har, til å få dekket våre grunnleggende behov. Menneskers grunnleggende behov er de samme, uavhengig av hvilke fysiske forutsetninger vi har. Men så møter vi som er funksjonshemmet hindringer i hverdagen som stopper oss fra å leve våre liv. Vi har ikke spesielle behov, men vi blir hindret i å få behovene våre dekket fordi samfunnet ikke er rigget for alle.

#2. Spørsmål 2: Hva står CRPD for?

Riktig svar: b)

På norsk har vi oversatt det til «FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne», eller «Funksjonshemmedekonvensjonen», som vi liker å kalle den.

Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og sikre at våre menneskerettigheter blir oppfylt.

#3. Spørsmål 3: Hvilket år ble CRPD vedtatt i FN?

Riktig svar: a)

Funksjonshemmedekonvensjonen ble vedtatt i 2006 og trådte i kraft i 2008. Norge ratifiserte FN-konvensjonen først i 2013, men den er fremdeles ikke del av norsk lov!

#4. Spørsmål 4: Hva betyr det at funksjonshemmedes menneskerettighetskonvensjon er ratifisert, men ikke inkorporert?

Riktig svar: a)

CRPD er ikke innlemmet i norsk lov i motsetning til Kvinnekonvensjonen, Barnekonvensjonen og konvensjonen mot rasediskriminering. I mars 2021 stemte Stortinget imot å ta inn CRPD i norsk lov. Dette betyr at norsk lov vil gå foran dersom det er motstrid med FN-konvensjonen. Nå er det på høy tid at konvensjonen blir en del av norsk lov, og at den blir inkorporert i menneskerettighetsloven, på lik linje med de andre konvensjonene.

#5. Spørsmål 5: Ratifisering av konvensjonen innebærer også jevnlig rapportering til FN. Når ble Norge hørt i FN for første gang vedrørende myndighetenes oppfølging av konvensjonen?

Riktig svar: c)

Norge rapporterte for første gang på status for oppfølgingen av funksjonshemmedekonvensjonen i 2015 og ble hørt i FN i 2019. Under høringen fikk norske myndigheter kraftig kritikk av FN for alvorlige og systematiske brudd på menneskerettighetene overfor funksjonshemmede. Norge ble blant annet kritisert for ikke å ha tatt CRPD inn i norsk lov på lik linje med andre konvensjoner og for systematisk diskriminering på mange samfunnsområder. Her er et lite utvalg av kritikken som kom fra FN: Funksjonshemmede blir fortsatt overveiende omtalt som brukere og ikke borgere og tjenestetilbudet varierer urimelig mye fra sted til sted. Funksjonshemmede opplever manglende frihet og reell selvbestemmelse, og det foregår en utstrakt bruk av tvang. Myndighetenes innsats for å sikre at funksjonshemmede har en likestilt tilgang til utdanning og arbeid, i kulturlivet og på demokratiske arenaer, er altfor svak.

#6. Spørsmål 6: Hvor mange funksjonshemmede fullfører ikke videregående skole?

Riktig svar: b)

En NOVA-undersøkelse fra 2013 viser at hele 64 prosent av funksjonshemmede hadde grunnskole som høyest fullførte utdanning – mot kun 17 prosent i befolkningen for øvrig. (https://forskning.no/skole-og-utdanning-nova-barn-og-ungdom/overraskende-fa-funksjonshemmede-fullforer-videregaende/586375)

Her er en historie fra virkeligheten:

Når jeg tenker på min VGS i Bergen, så får jeg frysninger. Jeg fikk en assistent som ikke snakket så godt norsk, så vi hadde kommunikasjonsproblemer. Da moren min og jeg prøvde å forbedre tilretteleggingen for meg, gikk ikke skolen med på dette. Da jeg snakket med NAV for å få veiledning, så sa de at det ikke var så farlig at jeg skulle fullføre VGS. De sa at jeg ikke trengte å finne en jobb, jeg kunne jo bare bli uføretrygdet. Jeg ble deprimert, og jeg fullførte ikke VGS.

Vi møter mange funksjonshemmede som forteller liknende historier som den over. Dette er alvorlig og viser en grov urett og et systematisk utenforskap. Det er diskriminering og betyr at Norge bryter menneskerettighetene overfor en stor gruppe mennesker.

#7. Spørsmål 7: Hvor stor andel av funksjonshemmede er i arbeid?

Riktig svar: c)

Kun 40 % av funksjonshemmede er i jobb, mot 74 % i befolkningen for øvrig. Over 100.000 funksjonshemmede som ønsker jobb står utenfor arbeidslivet, og funksjonshemmede jobbsøkere har bare halvparten så stor sjanse til å bli innkalt til jobbintervju, som andre jobbsøkere med nøyaktig like kvalifikasjoner. Tallene viser at myndighetene ikke gjør nok for å oppfylle funksjonshemmedes menneskerettigheter. Dette utenforskapet er en urett mot den enkelte og dyrt for samfunnet, samtidig som arbeidslivet går glipp av verdifull kompetanse.

#8. Spørsmål 8: Hva er konsekvensene av at kafeer og utesteder ikke er tilgjengelige for alle?

Riktig svar: Her er både a), b) og c) riktig svar

Nedenfor illustrerer vi svaret med en historie fra virkeligheten:
Det verste jeg vet er når venninnene mine spør om jeg vil være med på lunsj i byen. Ikke fordi jeg ikke vil, men fordi det alltid minner meg på at samfunnet ikke er laget for alle. Jeg må alltid bæres inn, gå bakveier eller så må vi velge den eneste kafeen hvor jeg faktisk kommer inn med beina mine, som er rullestolen min.   Venninnene mine sier alltid i beste mening at det ikke gjør noe, men for meg er det utrolig ydmykende. Jeg har derfor begynt å finne på unnskyldninger fordi jeg ikke orker at de alltid må ta hensyn til meg. Min største drøm er å bli en likestilt kvinne. 

#9. Spørsmål 9: Hvor stor andel av funksjonshemmede har opplevd hatytringer?

Riktig svar: a)

I en spørreundersøkelse gjennomført av Nordlandsforskning, på oppdrag fra Bufdir, oppga 1 av 3 funksjonshemmede at de hadde opplevd å bli utsatt for ubehagelige, hatefulle ytringer.

Halvparten hadde hørt trakasserende ytringer om seg selv eller funksjonsnedsettelsen. Av de som hadde opplevd hatefulle ytringer, hadde 11 prosent fått beskjed om at de ikke burde blitt født eller at de ikke hadde rett til å leve. 41 prosent hadde blitt kalt hjelpeløse og svake. 34 prosent har opplevd å bli stemplet som en økonomisk belastning for samfunnet, og 18 prosent hadde fått høre at de er ubehagelige å se på.

(https://nordlandsforskning.no/sites/default/files/files/NF 6-2016 opplag 2.pdf)

#10. Spørsmål 10: Hva kan du forvente som togreisende i rullestol?

Riktig svar: Her er både a) og c) riktig svar

Igjen illustrerer vi svaret med en historie fra virkeligheten:

På en solskinnsdag i juli står vi skuffet og forundret igjen på perrongen mens toget forsvinner i retning Geilo og Bergen. Ferieturen vår går i vasken fordi min datter, Mina, som bruker rullestol, ikke får komme med toget.

Konduktøren var raskt ute med det han mente var den soleklare løsningen: Vi hadde oss selv å takke! Stolen til Mina måtte nemlig være bredere enn maksgrensen tillater. Vi spurte om konduktøren vennligst kunne måle rullestolens bredde. Det kunne han ikke. Konduktører går visst ikke rundt med målebånd. Hvorfor skal de det, liksom?

Vi foreslo også flere andre måter å få med Mina og rullestolen på toget, men vi fikk til svar at dette ikke på noen måte lot seg gjøre. Så der ble vi altså stående igjen, mens toget dro videre.

#11. Spørsmål 11: Hvem har ansvaret for at funksjonshemmedes menneskerettigheter oppfylles i Norge?

Riktig svar: a) b) og c)

Myndighetene på alle nivåer har et ansvar for at menneskerettighetene blir oppfylt. Staten har et særlig ansvar for at menneskerettighetene blir beskyttet og respektert i Norge.

#12. Spørsmål 12: I 1992 besluttet FNs generalforsamling å etablere en internasjonal dag for mennesker med funksjonsnedsettelser, som markeres hvert år. Hvilken dato blir dagen markert årlig?

Riktig svar: c)

3. desember er den internasjonale dagen for funksjonshemmedes menneskerettigheter. FN har etablert denne dagen for å bidra til bevisstgjøring om samfunnssituasjonen for funksjonshemmede og stimulere til tiltak som sørger for at alle, uavhengig av funksjonsevne, skal få oppfylt sine menneskerettigheter. For oss er 3. desember en dag for fest og protest – og en viktig anledning til å rette søkelyset mot at funksjonshemmede blir diskriminert, og at vi ikke finner oss i det.

Avslutt

Results

-

Takk for at du tok menneskerettighets-quizen vår!

Les og lær mer om våre menneskerettigheter her

Takk for at du tok menneskerettighets-quizen vår!

Les og lær mer om våre menneskerettigheter her