NHF Menneskerettigheter
Funksjonshemmede har de samme menneskerettighetene som andre. Likevel møter vi diskriminerende barrierer som hindrer oss i å nyte disse rettighetene på lik linje med andre. Funksjonshemmedekonvensjonen ble til for å vise hva som trengs for å oppnå like rettigheter i praksis og ikke bare på papiret.

I 2006 vedtok FN Funksjonshemmedekonvensjonen, som på engelsk heter the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Konvensjonen stiller krav til hvordan stater skal legge til rette for at våre rettigheter blir innfridd på lik linje med andres. Konvensjonen er vår verktøykasse mot utenforskap og diskriminering av funksjonshemmede.

Her kan du lese hele funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) på norsk.

 

Nedenfor kan du lese vår uoffisielle kortversjon av CRPD:

 

1. Formål

Konvensjonens formål er å fremme, verne om og sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter og frihet på lik linje med andre i samfunnet.

 

2. Definisjoner

Under punkt to kan du lese et utvalg av de definisjonene som gjelder i funksjonshemmedekonvensjonen.

Med «diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse» menes enhver forskjellsbehandling, utelukkelse eller innskrenkning på grunn av funksjonsnedsettelse som har som formål eller virkning å begrense eller oppheve anerkjennelsen, nytelsen eller utøvelsen, på lik linje med andre, av alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle, sivile eller et hvilket som helst annet område. Det omfatter alle former for diskriminering, herunder å bli nektet en rimelig tilrettelegging,
Med «universell utforming» menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. «Universell utforming» skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med funksjonsnedsettelse når det er behov for det.

 

3. Generelle prinsipper

Prinsippene i denne konvensjon er:

 1. respekt for menneskers iboende verdighet og selvbestemmelse
 2. ikke-diskriminering
 3. full deltakelse og inkludering
 4. respekt for forskjeller og aksept av funksjonshemmede som en del av det menneskelige mangfold
 5. like muligheter
 6. tilgjengelighet
 7. likestilling mellom menn og kvinner
 8. respekt for barns utviklingsmuligheter og rett til å bevare sin identitet

 

4. Generelle forpliktelser

Stater forplikter seg til å sikre og fremme full gjennomføring av funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Stater forplikter seg til å gjøre det som er nødvendig for å virkeliggjøre rettighetene i denne konvensjonen.

Stater skal aktivt rådføre seg med funksjonshemmede, både voksne og barn, i alle saker som påvirker funksjonshemmedes liv.

 

5. Likhet og ikke-diskriminering

Alle er like for loven og alle har rett til den samme beskyttelse av loven.

Diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse er forbudt.

Funksjonshemmede skal sikres beskyttelse mot diskriminering.

 

6. Funksjonshemmede kvinner

Funksjonshemmede jenter og kvinner opplever ofte en dobbel diskriminering.

De skal sikres full frihet, alle menneskerettigheter, fulle utviklingsmuligheter og større innflytelse.

 

7. Funksjonshemmede barn

Funksjonshemmede barn skal sikres alle menneskerettigheter og friheter på lik linje med andre barn.

Alle funksjonshemmede barn har krav på den hjelpen og assistanse de trenger.

Barnets beste skal alltid komme først.

 

8. Bevisstgjøring

Stater forplikter seg til å:

 • øke bevisstheten i hele samfunnet om funksjonshemmede og deres rettigheter
 • bekjempe stereotypier og fordommer
 • øke bevisstheten om hva funksjonshemmede er i stand til å gjøre, og hva de kan bidra med

 

9. Tilgjengelighet

Funksjonshemmede har rett til tilgang til bygninger, uteområder, skoler, boliger, transport, arbeidsplasser, og informasjons- og kommunikasjonstjenester, på lik linje med andre.

Dette gjelder både i byene og i distriktene.

 

10. Retten til liv

Alle funksjonshemmede har en iboende rett til livet, på lik linje med andre.

 

11. Risikosituasjoner og humanitære nødssituasjoner

Funksjonshemmede skal sikres beskyttelse i risikosituasjoner som væpnet konflikt, humanitære nødssituasjoner og naturkatastrofer.

 

12. Likhet for loven

Alle er like for loven, uavhengig av funksjonsevne.

Funksjonshemmede har lik rett til å eie og arve eiendom, og til å kontrollere egen økonomi.

 

13. Tilgang til rettssystemet

Funksjonshemmede skal sikres tilgang til rettssystemet på lik linje med andre.

 

14. Frihet og personlig sikkerhet

Funksjonshemmede har rett til frihet og personlig sikkerhet.

Funksjonsnedsettelse skal ikke i noe tilfelle rettferdiggjøre frihetsberøvelse.

 

15. Frihet fra tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

Funksjonshemmede skal aldri utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

 

16. Frihet fra utnytting, vold og misbruk

Funksjonshemmede skal beskyttes mot utnytting, vold og misbruk. Både i og utenfor hjemmet.

 

17. Vern om personlig integritet

Funksjonshemmede har rett til respekt for sin fysiske og psykiske integritet.

 

18. Statsborgerskap og bevegelsesfrihet

Funksjonshemmede har rett til et statsborgerskap, til å bevege seg fritt, og til å velge hvor de vil bo.

 

19. Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet

Funksjonshemmede har, i likhet med alle andre, rett til å bestemme hvor de vil bo og hvem de skal bo sammen med. Det betyr også at man ikke kan tvinges til å bo i en bestemt boform, og at man har rett til den assistansen man trenger for å kunne bo der man ønsker.

 

20. Personlig mobilitet

Funksjonshemmede skal sikres en personlig mobilitet som gir størst mulig grad av uavhengighet til en overkommelig pris.

 

21. Ytringsfrihet og meningsfrihet, og tilgang til informasjon

Funksjonshemmede har rett til menings- og ytringsfrihet på lik linje med andre.

Funksjonshemmede skal kunne søke, motta og dele informasjon og tanker, uavhengig av kommunikasjonsform.

 

22. Respekt for privatlivet

Ingen funksjonshemmede skal utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privatliv og familieliv. Uansett hvor eller hvordan de bor.

 

23. Respekt for hjemmet og familien

Ingen funksjonshemmede skal diskrimineres i saker som gjelder ekteskap, familieliv, foreldrerollen og personlige relasjoner.

Funksjonshemmede barn skal ikke holdes skjult, bli forlatt eller isoleres.

Barn skal ikke skilles fra foreldrene fordi barnet har en funksjonsnedsettelse. Heller ikke fordi en eller begge foreldre har en funksjonsnedsettelse.

 

24. Utdanning

Funksjonshemmede skal ha tilgang til utdanning på lik linje med andre.

 

25. Helse

Funksjonshemmede har rett til høyest oppnåelige helsestandard uten diskriminering på bakgrunn av deres funksjonsevne eller kjønn.

 

26. Habilitering og rehabilitering

Stater skal gjennomføre habiliterings- og rehabiliteringstiltak slik at funksjonshemmede kan:

 • oppnå og beholde størst mulig selvstendighet
 • utnytte sitt potensial fullt ut
 • oppnå full inkludering og deltakelse på alle livets områder

 

27. Arbeid og sysselsetting

Funksjonshemmede har rett til arbeid på lik linje med andre, i et arbeidsmarked og arbeidsmiljø som er åpent, inkluderende og tilgjengelig.

 

28. Tilfredsstillende levestandard og sosial beskyttelse

Funksjonshemmede har rett til en god nok levestandard og sosial beskyttelse.

 

29. Deltakelse i det politiske og offentlige liv

Funksjonshemmede har rett til å delta fullt ut i det politiske og offentlige liv på lik linje med andre.

 

30. Deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett

Funksjonshemmede har rett til å delta i kulturlivet og i fritids- og idrettsaktiviteter på lik linje med andre.

Funksjonshemmede har rett til:

 • tilgang til kultursteder
 • kulturinnhold i tilgjengelige formater
 • muligheten til å utvikle sitt kreative og intellektuelle potensial
 • støtte til sin kulturelle og språklige identitet, som tegnspråk og døvekultur

 

31. Statistikk og innhenting av data

 Stater skal innhente data som hjelper dem å gjennomføre politikk som er i tråd med funksjonshemmedes rettigheter.

  

32. Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er viktig for at funksjonshemmedes rettigheter skal bli en realitet.

Stater skal fremme internasjonalt samarbeid mellom land, organisasjoner og sivilsamfunnet. Særlig funksjonshemmedes egne organisasjoner.

 

33. Nasjonal gjennomføring og overvåkning

 Stater skal fremme, verne om og overvåke gjennomføringen av denne konvensjonen.

Sivilsamfunnet og funksjonshemmedes organisasjoner skal delta i overvåkningsprosessen.