Tre unge mennesker sitter på en benk og snakker sammen smilende. En er i rullestol
Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Menneskerettighetene er universelle og skal gjelde alle mennesker. Våre menneskerettigheter er også nøyaktig de samme rettighetene som gjelder alle andre, og skal blant annet sikre vår rett til frihet, sikkerhet, skolegang, arbeid, deltakelse og muligheten til å bestemme over eget liv.

Her er noen eksempler på rettigheter definert i Funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD)

Å ha friheten til å bestemme over seg selv og sitt eget liv er en menneskerett.

  1/2 I funksjonshemmedekonvensjonen artikkel 19 står det at mennesker med funksjonsnedsettelse har rett til et selvstendig liv, og skal sikres den personlige bistand som er nødvendig for å ta del i samfunnet og for å hindre isolasjon eller segregering.
Funksjonshemmedekonvensjonen artikkel 14 sier at ethvert menneske med funksjonsnedsettelse har rett til frihet og personlig sikkerhet, og at nedsatt funksjonsevne ikke i noe tilfelle skal rettferdiggjøre frihetsberøvelse.

 

Å gå på skolen på lik linje med andre er en menneskerett.

Funksjonshemmedekonvensjonen artikkel 24 sier at skolesystemet skal være inkluderende og tilgjengelig og sikre funksjonshemmede elever den samme skolegangen som alle andre.

 

Å ha muligheten til å ta høyere undervisning er en menneskerett.

Funksjonshemmedekonvensjonen artikkel 24 sier at mennesker med funksjonsnedsettelse har rett til å ta likeverdig del i hele utdanningssystemet og kunne utvikle sitt potensial.

 

Å ha den samme muligheten som andre til å være i jobb er en menneskerett.

Funksjonshemmedekonvensjonen artikkel 27 sier at mennesker med funksjonsnedsettelse skal sikres like muligheter for arbeid. Det vil si at myndighetene er forpliktet til å jobbe for et åpent, inkluderende og tilgjengelig arbeidsliv og at all arbeidslivsdiskriminering er forbudt.

 

Å ha muligheten til å reise dit man vil på lik linje med andre er en menneskerett.

Funksjonshemmedekonvensjonen artikkel 9 sier at mennesker med funksjonsnedsettelse skal ha tilgang til transport på lik linje med andre, og at involverte parter skal gis opplæring om tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les hele FN-konvensjonen som pdf her – regjeringen.no

Les mer om konvensjonens status i Norge på våre nettsider