Vis at våre saker også er viktige i valgkampen. Her er et knippe saker som vi ønsker å løfte frem.  

Hva mener lokalpolitikerne om våre saker? Oppsøk politikerne på sine stander og spør dem.

Kommunepolitiske saker

Dette er viktige saker som kommunen har ansvar for: 

 • Alle skoler i kommunen skal være universelt utformet. Alle barn skal ha mulighet til å gå på sin nærskole. Det skal lages en handlingsplan med penger for å nå dette målet i løpet av valgperioden.  
 • Kommunens BPA-ordning skal oppleves som et reelt likestillingsverktøy. Den enkelte vedtaksmottaker tildeles tilstrekkelig timer til å leve et aktivt og selvstendig liv. Timerammen må også omfatte muligheten til å ivareta foreldrerollen.
 • Kommunen skal redusere sine egenandeler på BPA og hjemmebaserte tjenester.  
 • Kommunene sørger for å ha tilstrekkelig kapasitet innen fysioterapi, ergoterapi og logoped. Ventetid på ergoterapeut skal ikke være lengre enn 3 uker.  
 • Hjelpemidler må hentes og kjøres ut fortløpende. 
 • Det skal lages en plan for hvordan kommunens bygg og uteområder blir universelt utformet. 
 • Alle arrangementer i kommunens bygg og uteområder skal akseptere ledsagerbevis. 
 • Ingen funksjonshemmede skal bo i institusjon eller i institusjonslignende boformer mot sin vilje.  
 • Alle valglokaler skal være universelt utformet. 
 • Kulturminner og verneverdige bygg må gjøres tilgjengelige for alle og følge prinsippene for universell utforming. 
 • Tilskuddet til tilpasning av bolig må være så stort at det dekker behovet. 
 • Kommunene må utvikle alkoholpolitiske planer som sikrer at skjenking skjer i lokaler med universell utforming og at alle ansatte på skjenkesteder får opplæring, for å forhindre at funksjonshemmede nektes adgang eller skjenking på grunn av funksjonsnedsettelsen. 
 • Samlokaliserte boliger for funksjonshemmede må ikke bygges med mer enn 6 boenheter i samme bygg, og byggene må lokalisere slik at boligene blir en del av nærmiljøet, med mulighet til å leve et aktivt liv på lik linje med andre innbyggere. 

Fylkespolitiske saker

Disse sakene har fylket ansvaret for: 

 • Det skal stilles krav om universell utforming og ledsagerbevis ved tilskudd til kulturarrangementer. 
 • Alle videregående skoler skal være universelt utformet. 
 • Bybusser skal ha lavgulv og elektrisk rampe. 
 • Det må stilles krav til universell utforming i alle rutegående fartøy på sjø. 
 • Elever som må flytte for å gå på videregående skole, skal få tilgjengelig internatplass/bolig på lik linje med og til samme pris som andre elever.