Barn i et klasserom.

Funksjonshemmede barn er særlig utsatt for fattigdom, diskriminering, institusjonalisering, misbruk, og har begrenset tilgang på utdanning. NHF jobber for at funksjonshemmede barn og unge har tilgang på en inkluderende, rettferdig og god utdanning som fjerner barrierer til læring og gir den enkelte mulighet til å oppfylle sitt potensial.

NHF og NUDIPU, paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner i Uganda, har jobbet med inkluderende utdanning i Uganda siden 1987.

Barrierer for læring

Uganda har blitt sett på som et av landene i Afrika med progressiv utdanningspolitikk etter innføringen av gratis skolegang. Likevel ser vi at funksjonshemmede barn fremdeles er de som oftest ikke går på skolen. Ifølge FN går 23 % av funksjonshemmede barn i grunnskolealder i Uganda ikke på skolen. For barn uten funksjonsnedsettelser er tallet 11 %.

De vanligste barrierene for læring er ofte underkvalifiserte lærere og ledere, utilgjengelig skolebygg og læreplan, samt lite kunnskap om funksjonshemmede barns behov og rettigheter blant lærere, foreldre, samfunnsledere og funksjonshemmedes organisasjoner.

Lav deltakelse og høyt frafall i skolen påvirker inkluderingen av funksjonshemmede i alle deler av samfunnet. Mange mister muligheten for høyere utdanning, og det har stor innflytelse på jobbmuligheter senere i livet.

To unge gutter smiler mot kamera

Vår tilnærming

NHF har en helhetlig tilnærming til inkluderende utdanning som inkluderer både barn, foreldre, lærere, skoleledelsen, lokalsamfunnet, myndighetene og funksjonshemmedes organisasjoner.

Vi jobber sammen med funksjonshemmedes organisasjoner for å sikre inkluderende utdanning i lokale skoler, slik at funksjonshemmede barn kan bli boende hos familien sin, ha et sosialt nettverk og være en del av lokalsamfunnet sammen med andre barn.

På den ene siden jobber vi med skoler og utdanningssystemer for å gi dem de verktøyene de trenger for å bli inkluderende. På den andre siden jobber vi med funksjonshemmede og deres organisasjoner for å styrke deres kunnskap rundt inkluderende utdanning og bruken av nasjonale og internasjonale lover. På den måten kan de mer effektivt kreve sine rettigheter, øke samfunnets bevissthet og holde sin regjering ansvarlig.

Hovedresultater i Uganda

Noen av de viktigste resultatene fra programmet så langt er:

  • TOFI-programmet ble lansert i Kampala i februar 2020. Partnerorganisasjoner, viktige interessenter og en representant fra Ministry of Gender Labour and Social Development var til stede.
  • NUDIPU samarbeider tett med Redd Barna, Strømmestiftelsen og Enabling Education Network (EENET) om et omfattende kurs for lærere i inkluderende utdanning i Uganda.
  • Lærere og andre som jobber med småbarn har fått opplæring i inkluderende undervisningsmetoder og miljøer for funksjonshemmede barn. Totalt har 174 fått opplæring i distriktene Sheema og Kamwenge. Redd Barna og Strømmestiftelsen gjennomfører opplæring i inkluderende utdanning i andre distrikter.
  • NUDIPUs nettverk og samarbeid med andre aktører har betydelig forbedret deres innflytelse på utdanningssektoren.
  • Ugandas «National Inclusive Education Policy» er i de siste stadiene av prosessen for å bli godkjent av presidenten.
  • Funksjonshemmedes organisasjoner har fått opplæring i bruken av nasjonale og internasjonale juridiske rammer, CRPD og andre konvensjoner, samt nasjonale og lokale lover og retningslinjer.
  • Programmet har gjennomført en rekke opplæringer i inkluderende utdanning rettet mot forskjellige interessenter, som medlemmer og ansatte i NUDIPU, funksjonshemmedes organisasjoner, distriktsforeninger, samt kursholdere og observatører fra NHF/EENET. Totalt har 145 personer fått opplæring.
  • 30 skoler har blitt tilpasset opp og gjort mer tilgjengelig.
  • Som svar på koronasituasjonen og stengte skoler har NHF produsert og distribuert inkluderende undervisningsmateriell til foreldre og elever. Undervisningsmateriellet ble oversatt til seks forskjellige ugandiske språk, samt i punktskrift.