Portrettbilde av en kvinne som ser i kamera.

Programmet jobber for at flere funksjonshemmede skal kreve sin plass i samfunnet, stå opp for sine rettigheter og få de samme mulighetene som andre til å bidra og delta fullt ut.

Dette arbeider vi med ved å støtte funksjonshemmede, deres familier og organisasjoner. I Uganda samarbeider vi med organisasjonen NUDIPU som er paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner i Uganda. I tillegg bygger vi partnerskap med sivilsamfunn, ikke-statlige organisasjoner og lokale myndigheter.

NHF fremmer en menneskesentrert tilnærming kalt «inkluderende lokalbasert utvikling» (Community Based Inclusive Development) som forsøker å møte den enkeltes individuelle behov og ambisjoner.

NHF har jobbet med menneskerettigheter og påvirkningsarbeid i Uganda siden 2001.

Funksjonshemmedes rettigheter i Uganda

Uganda har de siste årene gjennomført flere tiltak for å styrke funksjonshemmedes rettigheter. I tillegg var Uganda et av de første landene som ratifiserte funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD), og dens valgfrie protokoll, i 2008.

Selv om det har skjedd fremskritt på flere områder, ser vi at funksjonshemmede i Uganda fremdeles ikke har lik tilgang til utdanning, arbeid, og helse- og sosialtjenester. Funksjonshemmede barn og kvinner fortsetter å oppleve dobbel diskriminering og er oftere utsatt for overgrep enn funksjonshemmede menn.

En kvinne sitter på bakken og ser i kamera.

Fremme menneskerettigheter

Programmet styrker kapasiteten og kunnskapen til NUDIPU og deres medlemsorganisasjoner i bruken av CRPD, bærekraftsmålene, og andre verktøy for å påvirke politiske prosesser.

Programmet styrker også kapasiteten til lokale myndigheter og ikke-statlige aktører. Sammen med NUDIPU, fremmer vi inkluderingen av funksjonshemmede i beslutningsprosesser, og minner myndigheter om deres plikt til å sørge for at funksjonshemmedes rettigheter blir oppfylt.

At funksjonshemmedes egne organisasjoner er sterke og representative er helt avgjørende for oppfyllelsen av funksjonshemmedes rettigheter. Derfor er sterke søsterorganisasjoner både et mål og et middel.

Inkluderende lokalbasert utvikling organiseres gjennom et nettverk av sosialarbeidere, frivillige, funksjonshemmede og familiemedlemmer som mobiliserer ressurser og støtte for å utvikle et inkluderende samfunn.

Hovedresultater i Uganda

Noen av de viktigste resultatene fra programmet så langt er:

  • TOFI-programmet ble lansert i Kampala i februar 2020. Partnerorganisasjoner, viktige interessenter, samt en representant fra Ministry of Gender Labour and Social Development var til stede.
  • Ledere i funksjonshemmedes organisasjoner har fått opplæring i politisk påvirkning og i bruken av CRPD, bærekraftsmålene og andre internasjonale avtaler.
  • Takket være NUDIPUs innsats ble det vedtatt at loven «the Mental Health Act» fra 2018 skulle erstatte «the Mental Treatment Act» fra 1964. Den nye loven beskytter pasientens rettigheter, blant annet pasientens rett til samtykke. Det støtende språket som ble brukt for å beskrive mennesker med utviklingshemning ble også fjernet.
  • Organisasjonen Inclusion Uganda har gitt opplæring i politisk påvirkning og i bruken av CRPD til 115 mennesker med utviklingshemning, samt 115 støttepersoner. I tillegg har 472 lokale ledere i seks distrikter fått opplæring i CRPD.
  • NUDIPU har laget fem radioprogrammer og fire TV-programmer om inkluderende utdanning, inkluderende valgprosesser og TOFI-programmet.
  • 38 ansatte i funksjonshemmedes organisasjoner har fått opplæring av Redd Barna i hvordan å engasjere barn, inkludert funksjonshemmede barn, i budsjetteringsprosesser ved hjelp av «Child Friendly National Budgeting Initiative».