Barn i et klasserom.

Funksjonshemmede barn er særlig utsatt for fattigdom, diskriminering, institusjonalisering, misbruk, og har begrenset tilgang på utdanning. NHF jobber for at funksjonshemmede barn og unge har tilgang på en inkluderende, rettferdig og god utdanning som fjerner barrierer til læring og gir den enkelte mulighet til å oppfylle sitt potensial.

NHF har jobbet med inkluderende utdanning i Zambia siden 2015.

Barrierer for læring

De siste årene har funksjonshemmedes organisasjoner i Zambia bidratt til flere endringer som fremmer en inkluderende, gratis og kvalitetsutdanning for alle på alle skoler i landet. Flere inkluderende lover som støtter likestilling av funksjonshemmede har blitt vedtatt, som utdanningsloven i 2011 og «the Disability Act no. 6» i 2012. Men til tross for en positiv utvikling ser vi at det fremdeles finnes mange barrierer for læring i møte med skolen.

De vanligste barrierene for læring er ofte underkvalifiserte lærere og ledere, utilgjengelig skolebygg og læreplan, samt lite kunnskap om funksjonshemmede barns behov og rettigheter blant lærere, foreldre, samfunnsledere og funksjonshemmedes organisasjoner.

Lav deltakelse og høyt frafall i skolen påvirker inkluderingen av funksjonshemmede i alle deler av samfunnet. Mange mister muligheten for høyere utdanning, og det har stor innflytelse på jobbmuligheter senere i livet.

Tre barn går hånd i hånd i skolegården.

Vår tilnærming

NHF har en helhetlig tilnærming til inkluderende utdanning som inkluderer både barn, foreldre, lærere, skoleledelsen, lokalsamfunnet, myndighetene og funksjonshemmedes organisasjoner.

Vi jobber sammen med funksjonshemmedes organisasjoner for å sikre inkluderende utdanning i lokale skoler, slik at funksjonshemmede barn kan bli boende hos familien sin, ha et sosialt nettverk og være en del av lokalsamfunnet sammen med andre barn.

På den ene siden jobber vi med skoler og utdanningssystemer for å gi dem de verktøyene de trenger for å bli inkluderende. På den andre siden jobber vi med funksjonshemmede og deres organisasjoner for å styrke deres kunnskap rundt inkluderende utdanning og bruken av nasjonale og internasjonale lover. På den måten kan de mer effektivt kreve sine rettigheter, øke samfunnets bevissthet og holde sin regjering ansvarlig.

Hovedresultater i Zambia

Noen av de viktigste resultatene fra programmet så langt er:

  • Utdanningssektoren i Zambia har startet inkluderende utdanningsprogrammer på seks skoler sør i landet.
  • 11 kursmoduler i inkluderende utdanning ble godkjent av zambiske myndigheter i oktober 2020. Modulene anbefales nå for bruk på zambiske skoler og høyskoler.
  • Et team har begynt å holde kurs i inkluderende utdanning for lærerstudenter på høyskoler og universiteter.
  • Plakater og hefter for hjemmeundervisning ble produsert og distribuert i samarbeid med EENET i 2020. Det ble også gitt opplæring i hjemmeundervisning for foreldre og helsearbeidere.