Portrettbilde av en kvinne som ser i kamera.

Programmet jobber for at flere funksjonshemmede skal kreve sin plass i samfunnet, stå opp for sine rettigheter og få de samme mulighetene som andre til å bidra og delta fullt ut.

Dette arbeider vi med ved å støtte funksjonshemmede, deres familier og organisasjoner. I Zambia samarbeider vi med ZAFOD, paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner i Zambia. I tillegg bygger vi partnerskap med sivilsamfunn, ikke-statlige organisasjoner og lokale myndigheter.

NHF fremmer en menneskesentrert tilnærming kalt «inkluderende lokalbasert utvikling» (Community Based Inclusive Development).

Funksjonshemmedes rettigheter i Zambia

Zambia ratifiserte funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) i 2010. Likevel ser vi fremdeles at funksjonshemmede i Zambia er langt i fra å ha lik tilgang til utdanning, arbeid, og helse- og sosialtjenester.

Lokal CRPD-inspirert lovgivning er ikke godt nok forankret i lovverket, som «the Education Act». Zambia har heller ikke ratifisert den valgfrie CRPD-protokollen enda, noe som fratar funksjonshemmede muligheten til å rapportere rettighetsbrudd på internasjonalt nivå.

En ung gutt står ved siden av moren sin.

Fremme menneskerettigheter

Programmet styrker kapasiteten og kunnskapen til ZAFOD og deres medlemsorganisasjoner i bruken av CRPD, bærekraftsmålene, og andre verktøy for å påvirke politiske prosesser.

Programmet styrker også kapasiteten til lokale myndigheter og ikke-statlige aktører. Sammen med ZAFOD, fremmer vi inkluderingen av funksjonshemmede i beslutningsprosesser, og minner myndigheter om deres plikt til å sørge for at funksjonshemmedes rettigheter blir oppfylt.

At funksjonshemmedes egne organisasjoner er sterke og representative er helt avgjørende for oppfyllelsen av funksjonshemmedes rettigheter. Derfor er sterke søsterorganisasjoner både et mål og et middel.

Inkluderende lokalbasert utvikling organiseres gjennom et nettverk av sosialarbeidere, frivillige, funksjonshemmede og familiemedlemmer som mobiliserer ressurser og støtte for å utvikle et inkluderende samfunn. Tilnærmingen omfatter alle funksjonsnedsettelser og aldre, og forsøker å møte den enkeltes individuelle behov og ambisjoner.

Hovedresultater i Zambia

Noen av de viktigste resultatene fra programmet så langt er:

  • Funksjonshemmedes organisasjoner har siden 2010 etterspurt bedre data på antall funksjonshemmede i Zambia. I 2015 estimerte National Disability Survey at 7,7% av befolkningen hadde en form for funksjonsnedsettelse.
  • «The Inclusion Manual» utviklet av Disability Rights Watch (DRW) i 2015, med finansiering fra NHF, har styrket kompetansen til funksjonshemmede og deres organisasjoner til å påvirke samfunnet i en rettighetsbasert og inkluderende retning.
  • Disability Rights Watch har gitt opplæring til 51 advokatfullmektiger og bidratt til å tilby advokattjenester til funksjonshemmede.
  • I juli 2020 leverte funksjonshemmedes organisasjoner og sivilsamfunnet en skyggerapport om CRPD til FN med en grundig innsamling av data fra alle provinser.
  • Funksjonshemmedes organisasjoner påvirket myndigheter til å oppheve den diskriminerende loven, the Mental Disorder Act no. 21 fra 1949. Ny lov, the Mental Health Act no. 6, ble innført i 2019.