Barn i et klasserom.

NHF jobber for at funksjonshemmede barn og unge har tilgang på en inkluderende, rettferdig og god utdanning som fjerner barrierer for læring og gir den enkelte mulighet til å oppfylle sitt potensial.

NHF og the Enabling Education Network (EENET) samarbeider om inkluderende utdanningsprogrammer i flere land. I Zanzibar samarbeider vi også med Madrasa Early Childhood Programme – Zanzibar (MECP-Z) som koordinerer programmet.

Barrierer for læring

Funksjonshemmede barn er blant de som oftest ikke går på skolen. Ifølge Tanzania Human Rights Report fra 2017 opplever funksjonshemmede barn som bor i Zanzibar mange barrierer for læring.

Mindre enn 20 % av skolene har en eller flere lærere med kompetanse om inkluderende undervisning, og bare 8 % av skolene rapporterte å ha en eller flere lærere med kompetanse om kjønnssensitiv pedagogikk.

Vår tilnærming

NAD, EENET og MECP-Z jobber med flere samarbeidspartnere i Zanzibar for å støtte endringsprosesser i utdanningssektoren slik at funksjonshemmede barn får delta i skolen på lik linje med andre jevnaldrende.

Barn leker i en skolegård.

Fra begynnelsen av NHFs engasjement i Zanzibar har vi jobbet med utviklingen av lærerfaget, og i dag er en ny modell for opplæring av lærere i inkluderende utdanning i testfasen.

Utviklingen av en læreplan i inkluderende utdanning for alle lærerskoler og universiteter har også startet og ledes av State University of Zanzibar (SUZA) med teknisk støtte fra EENET.

Arbeidet med å sikre inkluderende utdanning støttes av «inkluderende lokalbasert utvikling»-programmet. «Community Based Inclusive Development» (CBID) på engelsk. Gjennom CBID-opplæring hever programmet kompetansen til samfunnsledere og utdanningsmyndigheter om inkluderende utdanning og tidlig barndomsutvikling. CBID-forumet bidrar også til å dele kunnskap om inkluderende utdanning i alle sektorer i Zanzibar.

Hovedresultater i Zanzibar

Noen av de viktigste resultatene fra programmet så langt er:

  • Funksjonshemmede barn, og andre ekskluderte barn, har i økende grad opplevd inkluderende undervisningspraksis, noe som har hjulpet flere elever med å lese og skrive. En strategi lærere bruker er å utvikle individuelle utdanningsplaner for elever som opplever ulike læringsbarrierer.
  • Klasserom, toaletter og andre deler av pilotskolene har blitt pusset opp og gjort mer tilgjengelig. Oppussingen av skolene ble ikke finansiert av NHF, men gjort på initiativ av skolene selv.
  • Økende antall elever med og uten funksjonsnedsettelser går på pilotskolene, inkludert et økende antall jenter.
  • De tre siste kursmodulene om inkluderende utdanning for lærere er utviklet og den første er testet på 8 pilotskoler.
  • Skoleinspektører, samt andre som utfører skoletilsyn, har fått opplæring i inkluderende utdanning og i hvordan å følge opp fremdriften i skolene som er en del av programmet.
  • En evaluering av programmet gjennomført i 2018 fant at lærere som hadde fått opplæring i inkluderende utdanning følte seg tryggere i arbeidet sitt. De følte seg mer i stand til å imøtekomme den enkelte elevs behov, samt bruke nye strategier i klasserommet, som for eksempel gruppearbeid.