Portrettbilde av en kvinne som ser i kamera.

Programmet jobber for at flere funksjonshemmede skal kreve sin plass i samfunnet, stå opp for sine rettigheter og få de samme mulighetene som andre til å bidra og delta fullt ut.

Dette arbeider vi med ved å støtte funksjonshemmede, deres familier og organisasjoner. I Zanzibar samarbeider vi med paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner SHIJUWAZA og deres 11 medlemsorganisasjoner. I tillegg bygger vi partnerskap med sivilsamfunn, ikke-statlige organisasjoner og lokale myndigheter.

NHF fremmer en menneskesentrert tilnærming kalt «inkluderende lokalbasert utvikling» (Community Based Inclusive Development) som forsøker å møte den enkeltes individuelle behov og ambisjoner.

Funksjonshemmedes rettigheter i Zanzibar

Det finnes lite statistikk om funksjonshemmede i Zanzibar, men ifølge en undersøkelse fra 2008 har rundt 9,3 % av husstandene i Zanzibar minst et familiemedlem med en funksjonsnedsettelse.

Regjeringen i Zanzibar har innført en rekke lover som promoterer funksjonshemmedes rettigheter, og i 2008 ble The Department of Disability Affairs (DDA) etablert med formål å koordinere saker knyttet funksjonshemmede. I 2009 ratifiserte Tanzania, og dermed også Zanzibar, funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD).

Til tross for dette fortsetter funksjonshemmede i Zanzibar å oppleve gjentatte brudd på sine rettigheter, og er langt i fra å ha lik tilgang til utdanning, arbeid, og helse- og sosialtjenester.

Fremme menneskerettigheter

NHFs program i Zanzibar har som mål å styrke kapasiteten og kunnskapen til funksjonshemmede og deres organisasjoner i bruken av CRPD og andre verktøy for å påvirke politiske prosesser. I tillegg til å bidra til at funksjonshemmede kan dra nytte av offentlige programmer og tjenester.

Programmet støtter SHIJUWAZA og medlemsorganisasjonene ved å tilby opplæring i påvirkningsarbeid, lobbyvirksomhet, og i hvordan å overvåke politiske prosesser.

Gjennom samarbeidet med DDA, hever vi myndighetenes og frivilliges kompetanse i inkluderende ledelse og arbeid på nasjonalt og lokalt nivå.

To unge jenter.

Inkluderende lokalbasert utvikling

Inkluderende lokalbasert utvikling (CBID) er en helhetlig, rettighetsbasert, og menneskesentrert tilnærming som omfatter alle funksjonsnedsettelser og aldre. Tilnærmingen har som mål å bidra med kunnskap og kapasitetsbygging hos både myndigheter og funksjonshemmedes organisasjoner.

I Zanzibar har vi brukt CBID-kursmateriell opprinnelig utviklet i Malawi. Det har blitt tilpasset, oversatt til Swahili, og testet på nasjonalt og lokalt nivå.

Et nasjonalt CBID-forum med deltakere fra sivilsamfunnet, funksjonshemmedes organisasjoner og regjeringen er blitt etablert og møtes regelmessig med mål om å samle sentrale aktører for å diskutere funksjonshemmedes rettigheter og hvordan disse kan styrkes i Zanzibar. Programmet har også en styringskomite som blant annet sørger for at kursmateriellet er tilpasset den lokale konteksten i Zanzibar.

Hovedresultater i Zanzibar

Noen av de viktigste resultatene fra programmet så langt er:

  • Et CBID-forum og en styringskomite er etablert og jobber blant annet med å utvikle kompetansen til samarbeidspartnere og interessenter om inkludering av funksjonshemmede.
  • CBID-kursmateriell har blitt utviklet og testet, og vi er i gang med å bruke det i pilotområder.
  • Zanzibar har nå mer enn 30 dyktige kursholdere (fra MECP-Z, myndigheter og funksjonshemmedes organisasjoner) som kan gi CBID-opplæring og opprettholde aktiviteter på frivillig/lokalt og nasjonalt nivå.
  • Programmet har gjennomført CBID-opplæring i 15 lokalsamfunn i Zanzibar. På frivillig nivå deltok 157 personer i 2020, og på nasjonalt/distriktsnivå deltok 108 personer.
  • Opprettelsen av WhatsApp-grupper har vist positive resultater for funksjonshemmede. Gruppemedlemmer deler informasjon, støtter hverandre, utveksler kontakter og foreslår løsninger knyttet til sakene som (anonymt) deles i gruppene.