Administrasjonen i Trondheim kommune ville gi seg selv dispensasjon for å utvide Hallset skole med en avdeling som ikke var universelt utformet. Miljøenheten mente selv at de bare kunne organisere elever og lærere med funksjonsnedsettelser til andre deler av bygget.

Norges Handikapforbund Trøndelag klagde på dispensasjonsvedtaket. Det er et mål at alle offentlige bygg skal få en universell utforming og at elever skal ha en god og inkluderende skolehverdag. Da er det feil at Trondheim kommune bygger nye undervisningsarealer og grupperom hvor funksjonshemmede elever og ansatte ikke kan delta på en likeverdig måte.

Vi mener det ikke er et argument at funksjonshemmede kan henvises til andre deler av bygget. Et slikt argument bryter med hele grunntanken bak universell utforming.

Vi har også tidligere sett at Rådmannens fagstab uttaler at dispensasjoner kan gis dersom man organiserer seg slik at funksjonshemmede må holde seg til de deler av bygget som er tilrettelagt. Kommunens vedtak fra 2005 om at universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og utførelse i Trondheim kommune, er fortsatt gjeldende.

I vår klage utfordret vi derfor bygningsrådet om å klargjøre hvilket syn kommunen har vedrørende omorganisering av byggenes brukere sett opp i mot grunntanken om universell utforming.

I dag vedtok et enstemmig bygningsråd å støtte klagen vår.

Sissel Trønsdal (AP) fremmet følgende forslag:

Bygningsrådet har behandlet klage på vedtak i delegasjonssak BYGG- 19/83422; datert 25.10.2019.

Bygningsrådet viser til formannskapsvedtak fra januar 2005 – « Formannskapet vedtar at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for planlegging og utførelse i Trondheim kommune»

Trondheim ble samme år utnevnt til pilotkommune for universell utforming, og fikk også fra 2009 status som ressurskommune.

Målsettingen er at alle offentlige bygg skal ha god tilgjengelighet for alle innbyggere- uavhengig av funksjonsnivå, og at alle elever skal ha en god og inkluderende hverdag.

Dette er målsettinger som er uforenlig med dispensasjoner fra bestemmelsene i tekniske forskrift (TEK)§§ 12-3 og 12-9 etter plan – og bygningslovens § 19-2.

På denne bakgrunn avviser bygningsrådet søknad om dispensasjon fra nevnte bestemmelser.

Bygningsrådet tar klagen til følge.

Sissel Trønsdal, Arbeiderpartiet