Rikke Danielsen fra HBF Oslo og Vibeke Helander Bolstad fra LKB, syntes det var fint å være sammen igjen. Foto: Ellen Anker Storset

Første helgen i november var tiden kommet for den årlige høstkonferansen hvor tillitsvalgte fra råd og utvalg i NHF Oslo kommer sammen for å gjøre opp status og bli inspirert. Ekstra stas var det fordi det var to år siden sist vi var sammen.

Selv om det har vært få fysiske møtepunkter de siste to årene, så har det skjedd mye bra i arbeidet for et mer inkluderende og likestilt Oslo. Noen av disse seirene fortalte regionleder Magnhild Sørbotten og interessepolitisk rådgiver Bianca Løkkeberg om under konferansen:

  • Vi jobber tett med Ruter og deres ledergruppe for et tilgjengelig kollektivtilbud i Oslo. Ruter bruker store ressurser på bevisstgjøring rundt ubevisste holdninger og hvordan disse påvirker kollektivtilbudet til funkiser i Oslo. Dette er et arbeid som pågår og som vil bety mye.
  • For budsjettåret 2020 ble bevilgningen til universell utforming i Oslo påplusset med 104,4 millioner etter måneder med påvirkningsarbeid. For 2021 jobbet vi for en påplussing på 55 millioner, og fikk gjennomslag.
  • I høst ble BPA- anbudet i Oslo kommune trukket tilbake etter tett dialog med NHF Oslo hvor vi ga byrådsavdelingen råd om hva som skal til for å få en BPA-ordning i tråd med Funksjonshemmedekonvensjonen og intensjonen bak BPA.
  • I august var det stor glede da et tilgjengelig Akershus slott åpnet. Etter protester fra NHF og NHF Oslo på tilgjengelighetsløsninger i 2018, ble det opprinnelige prosjektet stoppet og Forsvarsdepartementet ba om likeverdig og likestilt tilgang til slottet. NHF og FFO ble involvert i det nye arbeidet og det ferdige resultatet er forbilledlig både når det gjelder materialvalg og løsninger.

Regionlederen mener disse gjennomslagene kommer av at NHF Oslo oppleves som en troverdig aktør. Politikere og samarbeidspartnere vet at de kan stole på den informasjonen som kommer fra oss og at vi er etterrettelige. I tillegg er det viktig at vi er relevante og knytter oss opp mot det politikere og andre aktører er opptatt av. I videre arbeid tror Sørbotten at organisasjonen har mye å hente på å jobbe på tvers av organisasjonen. At for eksempel bydelslag, landsforeningslag, rådsrepresentanter og regionstyret kan jobbe tettere om kokrete saker. Dette var deltakerne under konferansen enig i, og dette er et viktig spor å følge for å styrke NHFs arbeid i tiden som kommer.

Varaordføreren var i samtale med kontorleder Jørgen Foss under konferansen. Her sammen med regionleder Magnhild Sørbotten.

Varaordfører i Oslo, Abdullah Alsabeehg (A) besøkte oss og deltok i en samtale med kontorleder Jørgen Foss. Han snakket engasjert om visjoner for et mangfoldig Oslo. Varaordføreren kunne fortelle at han de siste ukene hadde merket tilstedeværelsen fra NHF Oslo i Rådhusets ganger og under deputasjoner.

Jørgen Foss utfordret varaordføreren på hva han kan gjøre i sin rolle for å ivareta de områdene som NHF Oslo jobber med. Alsabeehg fortalte om sine egne erfaringer med en multifunksjonshemmet søster og med selv å ha vært avhengig av krykker i flere år. Han opplever at det å ha denne erfaringen og disse brillene på når de skal behandle konkrete saker, har vært nyttig for han. Men han påpeker samtidig at det er ingen tvil om at det er mange aktører med interessekonflikter. Han utfordrer derfor NHF Oslo på at vi følger opp byutviklingsaker tett og med en tydelig stemme. Mange av de detaljene og sakene vi er opptatt av, som HC-plasser og universell utforming, landes i nettopp byutviklingsutvalget.

Lørdag kveld hedret vi Ann Tove Giil med Sølvnålen for lang og trofast tjeneste i NHF Oslo. Dette er regionens høyeste utmerkelse. Ann Tove har vært en del av NHF Oslo i over 30 år og tillitsvalgt i NHF Sagene. Hennes stå-på-vilje og kunnskap om organisasjonen er unik.

Her blir Ann Tove Giil hedret med Sølvnålen for sin innsats og tilstedeværelse i NHF Oslo gjennom mer enn 30 år. Foto: Elin Vang Kristiansen

Deltakerne under konferansen ga utrykk for at det var flott å komme sammen igjen. Det å møtes fysisk gir rom for prat og inspirasjon rundt temaer som man er opptatt av og har felles. Flere deltakere ga utrykk for at det var interessant å lære mer om hvordan NHF Oslo arbeider med påvirkningsarbeid. Og vi kan love at arbeidet fortsetter – på tvers av organisasjonen!

Gunjit Pahil er nytt medlem i regionstyret og deltok under Høstkonferansen for første gang. Hun synes det var interessant å lære mer om hvordan NHF jobber for å påvirke politiske prosesser. Foto: Ellen Anker Storset
Leder for LFPS Oslo (polio), Phuoc Tan Le, syntes det var flott å møte folk igjen, utenom skjermen. Foto: Ellen Anker Storset
Foto: Jørgen Foss

 

Av Ellen Anker Storset