Portettfoto av Tove Linnea Brandvik

Nok en gang ser vi at funksjonshemmede går under radaren og blir satt bakerst i køen under koronapandemien.

I Handikapnytt i dag kunne vi lese om Mari Storstein og Elisabeth Wilhelmsen, som har levd i nærmest full isolasjon det siste året, fordi det vil være livstruende for dem å bli smittet av korona. Dette gjør inntrykk på Norges Handikapforbunds forbundsleder, Tove Linnea Brandvik.

Helt urimelig

– Det framstår som helt urimelig at mennesker som er i stor risiko for alvorlig sykdom hvis de blir smittet av covid 19 og som har daglig nærkontakt med assistenter, ikke blir prioritert i vaksinekøen, sier hun.

Som kjent er det foreløpig et stort underskudd på koronavaksiner, og myndighetene har valgt en vaksinasjonsstrategi med en køordning ut fra gitte prioriteringer. Norges Handikapforbund får nå et stort antall bekymringsmeldinger fra personer som, i likhet med Storstein og Wilhelmsen, er i høyrisiko, men ikke har fått tilbud om vaksine.

Dårlige vurderinger

Tove Linnea Brandvik reagerer på kommunenes vaksinasjonspraksis.

– Vi ser at kommunene prioriterer folk ulikt, og at veldig mange funksjonshemmede i risiko havner bakerst i køen. For å vurdere risiko, må man ta med i beregningen flere faktorer enn alder, sier hun.

– Diagnosekriteriene som helsemyndighetene har valgt å bruke, treffer ikke alene godt nok, mener hun, og påpeker at kriteriene må ses i sammenheng med det totale bildet for risiko for sykdom og risiko for smitte.

Brandvik understreker at funksjonshemming i seg selv ikke utgjør risiko for sykdom, men at mange funksjonshemmede tilhører risikogrupper, og at enkelte også er i en situasjon der flere faktorer spiller inn.

– Noen vil ikke kunne velge vekk risiko for smitte. Noen vil heller ikke ut fra diagnosen alene kunne vurderes tilstrekkelig i forhold til risiko. Når vi ser at de som har et omfattende assistansebehov, som betyr at de har nærkontakt med mange mennesker i løpet av en uke, ikke blir prioritert, så er det alvorlig.

Klar beskjed til myndighetene

Norges Handikapforbund har hatt jevnlig kontakt med helsemyndighetene om koronasituasjonen det siste drøye året, spesielt gjennom SAFO – Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner. Brandvik forteller at hun og SAFO jobber aktivt med å gi tilbakemelding om vaksinasjonen også.

– Vi har gitt klar beskjed om at man må gjøre andre vurderinger av hvem som skal prioriteres enn man gjør per i dag, forteller Brandvik. – Her er vi spesielt opptatt av å framheve vaksinebehovet hos de som er avhengig av personlig assistanse. Det å ha en assistanseordning må vurderes på lik linje med det å bo på institusjon. Videre er vi opptatt av at man må tenke mer spesifikt om folks helserisiko enn generelle diagnosekriterier.

Hun mener at en tydeligere beskrivelse fra FHI til kommunene om hvordan prioriteringskriteriene skal tolkes, vil kunne bidra til en mer rettferdig praksis.

– Etter innspill i pandemiens tidlige fase fikk vi innlemmet assistenter i BPA-ordninger til å kunne defineres som samfunnskritisk personell. Nå er det viktig at myndighetene tar grep og sikrer at de med høyest risiko prioriteres, avslutter hun.