Kirsti Stenersen er regionleder i NHF Trøndelag, sentralstyremedlem og nestleder i LKB sitt hovedstyre. Hun er mye på farten og organisasjonsarbeid er en stor del av hennes liv. Da hun fikk innvilget BPA fra Trondheim kommune, fikk hun bare 6 timer i uka til fritidsaktiviteter.

Klage
Kirsti var ikke fornøyd med kommunens vedtak og mente dette ikke tok høyde for aktivitetsnivået i hennes liv. Uten mer BPA kunne hun risikere å måtte si fra seg verv, og ikke kunne delta på møter som organisasjonslivet forutsetter. Hun valgte derfor å klage til Fylkesmannen.

Tatt til følge
Fylkesmannen i Trøndelag var enige med Kirsti og skriver i sitt svar at de omgjør  kommunens vedtak og innvilger Kirsti 4 timer ekstra timer til organisasjonsarbeid.  

Fylkesmannen viser til Helsedirektoratet sin opplæringshåndbok IS-2313 hvor det står at  man i vurderingen skal ta hensyn til om BPA kan legge til rette for deltakelse i samfunnslivet (organisasjoner, politikk, kultur mv). Videre skriver Fylkesmannen at Handikapforbundet er viktige bidragsyter for å få frem brukerstemmer, samt bidra til likeverd og likestilling i samfunnet. Fylkesmannen mener det er urimelig at personer med funksjonsnedsettelser fratas muligheten for å ta på seg verv fordi de ikke får nødvendig bistand til å f.eks. gjennomføre møter.

 Dette er en viktig seier for NHF og forståelsen av BPA ordningen. Vedtaket vil kunne påvirke utmålingen til mange av våre medlemmer.