Norges Handikapforbund går sterkt imot endringsforslagene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne uken sendte vi høringssvar til departementet.

For å styrke det lokale selvstyret, foreslår departementet å endre § 19-2 Dispensasjonsvedtaket i loven. Dette vil øke kommunenes frihet til å gi dispensasjoner, og begrense fylkesmannens myndighet.

Les mer om høringen på regjeringens nettsider.

Vi mener at dagens lovverk er godt og ikke må endres. Å fremme økt bruk av
dispensasjon vil svekke lovens formål om en bærekraftig utvikling og universell utforming.

Folks frihet er viktigere enn kommunenes frihet

Norges Handikapforbund mener at endringsforslagene må avvises. Vi mener forslagene er lite framtidsrettet og bremser utviklingen av et samfunn for alle. Det er svært alvorlig at regjeringen ønsker å svekke betydningen plan- og bygningsloven har for samfunnet og for innbyggerne.

Innbyggernes frihet til å bo, leve og delta i samfunnet er viktigere enn kommunenes frihet. Plan- og bygningsloven som nasjonalt lovverk må derfor ikke svekkes. Mange kommuner er opptatt av universell utforming og må stimuleres, framfor å få signaler om å gå bakover i tid.

FN-kritikk

Regjeringen fikk i 2019 sterk kritikk av FN for ikke å sikre at menneskerettighetene blir en realitet for funksjonshemmede borgere (CRPD). FN-komiteen pekte på at kommunale forskjeller svekker mulighetene for likestilling og samfunnsdeltakelse. Plan- og bygningsloven er samfunnets viktigste virkemiddel for å fremme bygg og uteområder som vi alle kan bruke.

Å svekke loven ved å senke terskelen for dispensasjoner og svekke fylkesmannens ansvar er ikke veien å gå.

Les høringsforslaget vårt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet her (pdf).

Høringsfristen er 1. september.