Aktuelle saker Arkiver - Norges Handikapforbund

Når en stat har ratifisert en menneskerettskonvensjon, blir den også hørt i FN på oppfyllelsen av konvensjonen. Norge ble sist hørt av FNs CRPD-komité i 2019, og nå er arbeidet mot neste høring begynt. CRPD-arbeidsgruppen for sivilt samfunn er nedsatt og i gang med sitt arbeid inn mot denne rapporteringen.    Følgende …

Program Adviser, international disability rights

Are you interested in disabled people's rights in an international perspective? Do you want to contribute to the global rights movement? The you might the candidate that we are looking for! The Norwegian Association of Disabled (NAD) works with sister organizations and authorities in several countries in sub-Saharan Africa to contribute to …
Det foretas omtrent 8 millioner pasientreiser i året. Helse- og omsorgsdepartementet har nå foreslått å endre pasientreiseforskriften, men tar ingen viktige grep på utfordringene vi har tatt opp tidligere. Norges Handikapforbund har, sammen med de fleste landsforeningene, levert et felles høringssvar som tar opp de …
Universelt utformede boliger gjør at folk kan bo lengre hjemme, forhindre fall og skader, at funksjonshindrede kan besøke slekt og venner og at de får ta del i en større del av boligmarkedet. Norges Handikapforbund
Kultur og likestillingsdepartementet oppnevnte den 2. desember 2022 et juridisk ekspertutvalg som skulle utrede inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Utvalget anbefaler å innlemme funksjonshemmedes menneskerettigheter i Menneskerettighetsloven. I vårt høringssvar støtter vi dette, og viser hvorfor …
  I behandlingen av forrige NTP i 2020, ba Stortinget regjeringen gjøre nødvendige endringer for å sikre at universell utforming av samferdselssektoren innarbeides som et overordnet mål i all transportplanlegging for å oppnå at Norge blir universelt utformet innen 2035. Dessverre følger ikke regjeringen opp vedtaket.   Våre råd til …
Alle de norske partiene har et stort ansvar for å sikre at egen politikk bidrar til likestilling av funksjonshindrede. Heldigvis for partiene finnes det god hjelp! Norges Handikapforbund har laget et konkret innspill til en rekke saker som vil føre til viktige forbedringer for likestillingen. Hvert parti får både svar på spørsmål de lurer på, og …
NHF får jevnlige tilbakemeldinger om at ordningen med pasientreiser er vanskelig. Det er høy egenandel på korte turer, lang ventetid på returreise, noen ganger kronglete å ta med ledsager, man opplever lange slitsomme turer med overganger, samkjøring og utilstrekkelig tilskudd til overnatting. Dette er noen av flere innspill …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen