Menneskerettighetene gjelder også i krisetider

FN-konvensjonen som skal sikre at funksjonshemmede får oppfylt menneskerettighetene (CRPD), må være styrende for likestillingspolitikken, også i disse tider. FN påpekte i 2019 flere kritikkverdige forhold, som store kommunale forskjeller og en skole som ikke inkluderer alle barn. I koronakrisen er funksjonshemmede særlig utsatt. Familier med funksjonshemmede barn er i mange kommuner uten nødvendig tilbud om assistanse, avlastning og skoletilbud. Retten til individuell plan er fjernet i koronaloven. Regjeringen har gitt viktige signaler, men den vet ikke om kommunene følger opp.

Funksjonshemmede må ikke bli en salderingspost
NHFs erfaringer er at regjeringen i flere år har kuttet i ytelser som er viktig for å leve selvstendig og delta, og det er ingen satsing på en inkluderende skole og universell utforming. Samfunnet er i en krevende situasjon nå. Det er derfor viktig at hensynet til flertallet ikke fører til at funksjons-hemmede blir en salderingspost, med økt ulikhet og diskriminering som konsekvens. Vi forventer at revidert budsjett ivaretar velferdsstatens økonomiske sikkerhetsnett, sikrer kommunene økonomi til å ivareta innbyggernes behov og satser på en inkluderende skole som er universelt utformet.


NHFs forventer at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett:

Øker bevilgingene til implementeringen av CRPD, i tråd med anbefalingene fra FN.
Øker støtten til funksjonshemmedes organisasjoner, jf. FNs anbefaling økonomisk bærekraft
Sikrer mulighetene til å leve et selvstendig liv og delta. Ingen kutt i rettigheter og stønader.
Styrker mulighetene til utdanning og arbeid. Gjeninnfører fire år som generell ramme for AAP. Øker minstesatsen i AAP for unge under 25 år til kr. 250 000,-.
Sikrer at kommunene har økonomi og retningslinjer til å ivareta barnets beste. Tjenestene må styrkes, slik at det offentlige tar sitt ansvar. Se uttalelse fra Barneombudet, Handikapnytt:
https://www.handikapnytt.no/barneombudet-korona-tiltak-far-store-folger-for-funksjonshemmede-barn/
Sikrer at alle barn kan gå på nærskolen. Realiserer Veikartet for universell utforming, Bufdir. https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Veikart_Universelt_utformet_naerskole_2030.pdf
Sørger for midler slik at BPA blir det likestillingsverktøyet regjeringen sier det skal være.
Sikrer tilgangen til tekniske hjelpemidler og et aktivt liv. Tilgangen til hjelpemidler er viktigere enn noen gang. Vi forventer tilleggsbevilgning på minst kr 100 mill. til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. Ortopediske hjelpemidler må fortsatt være i folketrygden, jf. Stortingets føringer i Dok 8:57 S, Innst. 101 S (2017-2018).