I behandlingen av forrige NTP i 2020, ba Stortinget regjeringen gjøre nødvendige endringer for å sikre at universell utforming av samferdselssektoren innarbeides som et overordnet mål i all transportplanlegging for å oppnå at Norge blir universelt utformet innen 2035. Dessverre følger ikke regjeringen opp vedtaket.

 

Våre råd til Stortinget i behandlingen av NTP:

  • Stortinget stadfester målet om et universelt utformet transport-Norge innen 2035.
  • Stortinget ber Regjeringen legge fram en sak med tydelige krav til de fylkeskommunale TT-ordningene.
  • Komiteen bør tydeliggjøre at alle aktører i sektoren, både myndigheter og selskaper, bør gjennomføre kurs og utvikling basert på Ekskurs-metodikken, slik den er beskrevet i NTP.
  • Stortinget må slå fast at reell universell utforming må være et skal-krav ved alle nye anbud og kontraktsinngåelser, og at det forutsettes at alle passasjerer skal ha lik tilgang til alle fasiliteter og atkomst uten hjelp av andre.
  • Stortinget ber regjeringen legge fram en tidfestet fremdriftsplan for universell utforming av norske togstasjoner, holdeplasser og relevant infrastruktur.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at flyselskap som har avtale om transport på FOT-rutene har nok kabinpersonale til å sikre pålagt evakueringstid, eventuelt dekker billetten til evakueringsledsageren.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at byvekstavtaler og øvrige statlige virkemidler stiller krav om prioritering og økning av HC-parkeringsplasser når man innfører og øker parkeringsrestriksjoner.
  • Stortinget ber regjeringen undersøke hvordan skjerpede krav til parkeringsplasser påvirker funksjonshindredes muligheter for likestilling i arbeidsmarkedet, boligmarkedet og dagliglivet.
  • Stortinget ber regjeringen legge frem en egen stortingsmelding om universell utforming i av transportsektoren.

 

Les hele notatet til Stortinget her