Etter høstens valg er en ny regjering i emning. Slik det ser ut akkurat nå, vil den bli bestående av Ap og Sp. Regjeringsplattformen er førende for regjeringens politikk, og er dermed avgjørende for hvilke saker den forplikter seg til. Vi har gitt våre innspill på veien.

Gjennom de siste to årene har vi jobbet hardt for at politikken overfor funksjonshemmede skal bli likestillingspolitikk. Fra nord til sør og i hele organisasjonen har vi delt viktig kunnskap for å bidra til at våre politikere tar gode valg for framtiden. Nå nærmer vi oss en ny regjering og et nytt storting, og neste etappe har begynt. Partienes løfter i partiprogrammene må bli til praktisk politikk og reelle vedtak som endrer samfunnet. Vi fortsetter jobben med å informere, dele kunnskap og påvirke og har sendt våre krav og forventninger inn til partiene som forhandler om en ny regjeringsplattform.
Her er våre innspill:

MER LIKESTILLING OG MINDRE FORSKJELLER
Funksjonshemming oppstår først og fremst gjennom samfunnsskapte barrierer. Regjeringens politikk skal bygge ned slike funksjonshemmende barrierer og sikre likestilling og full deltakelse. Regjeringen vil jobbe for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppnå sine fulle rettigheter til deltakelse på alle samfunnets arenaer på lik linje med alle andre, ved å sikre at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) realiseres i alle deler av samfunnet. Vi vil bygge ned samfunnsbarrierer som står i veien for denne realiseringen, og dermed bidra til større synliggjøring, likestilling og livskvalitet for alle.

Regjeringen vil:

  • Innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven.
  • Oppsummere erfaringene med bruken av «uforholdsmessig byrde» i Likestillings- og diskrimineringsloven med sikte på å styrke kravet om likestilling og universell utforming. (Hadia Tajik i samtale med Jørgen Foss på NHFs landsmøte 2021)
  • Innføre en beslutningsstøtteordning i tråd med CRPD.

ET UNIVERSELT UTFORMET SAMFUNN
Universell utforming er helt nødvendig for å gi alle mulighet til å kunne delta likeverdig på alle samfunnsområder. Målet er at Norge skal være universelt utformet innen 2035.

Regjeringen vil:

  • Gjennomføre «Veikart for universelt utformete nærskoler» innen 2030
  • At alle universiteter og høyskoler skal være universelt tilgjengelige.
  • Sørge for at informasjon, kommunikasjon og IKT er universelt utformet.
  • Endre regelverket slik at alle nybygg skal være universelt utformet. Tilskudd til å installere heis i eksisterende bygningsmasse og gjøre boliger universelt utformet må styrkes.

 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE SKAL VÆRE ET LIKESTILLINGSVERKTØY
I et rettferdig og demokratisk samfunn har alle like muligheter og rettigheter til å leve frie og selvstendige liv. Alle som trenger individuelle tjenester for å leve livet og delta i samfunnet, skal være trygge på at fellesskapet stiller opp. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig verktøy for å sikre alle mennesker deltakelse og likestilling på alle arenaer.

Regjeringen vil:

  • Sikre at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) blir et likestillingsverktøy.