De fremste menneskerettsmiljøene i Norge sender en samlet oppfordring til regjeringen om å inkorporere funksjonshemmedekonvensjonen i norsk lov og vise at den tar funksjonshemmedes menneskerettigheter på alvor.

Hindre diskriminering og ta funksjonshemmedes menneskerettigheter på alvor

“NIM og LDO mener at det er på tide å inkorporere CRPD i norsk lov, på lik linje med de øvrige diskrimineringskonvensjonene. Personer med funksjonsnedsettelser utgjør Norges største minoritet og en betydelig del av denne gruppen opplever diskriminering og trakassering, og møter barrierer som hindrer full deltagelse i samfunnet. Inkorporering av CRPD vil være et viktig tiltak og signal om at staten tar rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser på alvor.”

Det skriver Norsk institutt for menneskerettigheter (NIM) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i et eget brev til Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og Justis- og beredskapsminister Monica Mæland, med kopi til aktuelle regjeringsdepartementer og stortingskomiteer.

Motargumentene stemmer ikke

I brevet går NIM og LDO i rette med de argumentene som motstanderne av inkorporering kommer med.

«Vi har merket oss at CRPD-komiteens uttalelser om hvordan CRPD skal forstås, har blitt oppfattet som et viktig hinder for inkorporering. Vi mener denne bekymringen er overdreven.»

NIM og LDO trekker fram at FN-komiteen ikke er en domstol, men en rådgivende instans, og at norske domstoler fortsatt vil være de avgjørende aktørene i norsk rett.

I strid med våre folkerettslige forpliktelser

NIM og LDO påpeker også at det er uheldig at CRPD er den eneste konvensjonen som ikke er innlemmet i norsk lov, i motsetning til f.eks. Kvinnekonvensjonen og Barnekonvensjonen. Konsekvensen er at CRPD ikke tillegges vekt i domstolene, slik at:

“Manglende inkorporering av konvensjonen vil dermed kunne føre til at norske domstoler i noen tilfeller vil måtte legge til grunn et resultat som er i strid med våre folkerettslige forpliktelser.”

Klikk her for å laste ned brevet fra LDO og NIM.