Når en stat har ratifisert en menneskerettskonvensjon, blir den også hørt i FN på oppfyllelsen av konvensjonen. Norge ble sist hørt av FNs CRPD-komité i 2019, og nå er arbeidet mot neste høring begynt. CRPD-arbeidsgruppen for sivilt samfunn er nedsatt og i gang med sitt arbeid inn mot denne rapporteringen.   

Følgende organisasjoner sitter i arbeidsgruppen:  

FN Bygget i Geneve

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)  
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)  
 • Unge funksjonshemmede 
 • Norges Blindeforbund (NBF) 
 • Norges Døveforbund (NDF) 
 • Hørselshemmedes landsforbund (HLF) 
 • We Shall Overcome (WSO) 
 • Norges Handikapforbund (NHF) 
 • Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) 
 • Foreningen for funksjonshemmede foreldre  
 • Stopp Diskrimineringen 
 • Uloba Independent Living 

Prosessen videre 

CRPD-komiteen har vedtatt en forenklet rapporteringsprosedyre (simplified reporting procedure), som innebærer at staten ikke skriver egen rapport innledningsvis, men starter med å svare på «list of issues».  

«List of issues» er en liste over problemstillinger og spørsmål til staten som skal besvares før den fysiske høringen. Det er CRPD-komiteen som utarbeider denne listen. Spørsmålene representerer spesifikke menneskerettighetsproblemer som er relevante for staten, og gir en indikator på spørsmålene som kommer under selve høringen. Svaret på disse spørsmålene representerer statens rapport.  

Sivilt samfunn har mulighet til å gi innspill til hva komiteen skal spørre om i list of issues. I tillegg til dette skriver sivilt samfunn et svar på denne listen parallelt med staten. Det er dette som blir sivilt samfunns alternative rapport.  

Tentativ dato for vedtakelse av «list of issues» er satt til mars 2026. Tentativ dato for høring av staten i Genève er mars 2028. Arbeidsgruppen hadde et innledende møte 9. februar 2024, der vi laget en grovskisse over arbeidet fremover. Vi ble enige om at det første som må gjøres er å sortere i anbefalingene vi kom med i forrige rapporteringsrunde, og se hva, om noe som har endret seg siden sist. Dette arbeidet holder arbeidsgruppen på med nå.  

Deretter er planen å avholde åpne temamøter der det er mulig å komme med innspill. Mer informasjon om dette kommer senere.  

Har du innspill til rapporteringen til CRPD-komiteen? Ta kontakt med politisk rådgiver Camilla Huggins Aase, som er NHFs representant i arbeidsgruppen på camillah@nhf.no