Saken vår har stått på politikernes dagsorden flere ganger i det siste, både i Stortinget og regjeringen, og i forbindelse med partienes landsmøter. Regjeringen imponerer ikke, men vi ser at vi setter stadig større fotavtrykk i politikken.

Lite offensiv likestillingsredegjørelse, men med ett lyspunkt

Tirsdag denne uka presenterte kultur- og likestillingsminister Abid Raja regjeringens årlige likestillingsredegjørelse. Redegjørelsen er en viktig milepæl for oss politisk, fordi den viser hvor regjeringens står med tanke på funksjonshemmedes likestilling og hva den vil gjøre for å bekjempe den diskrimineringen som skjer.

Likestillingsredegjørelsen ble en nokså skuffende seanse, på samme måte som i fjor. Statsråden gjør rett nok en grei analyse av utenforskapet funksjonshemmede opplever, men peker først og fremst på gamle grep og regjeringens likestillingsstrategi som botemiddel. Det til tross for at regjeringen har fått hard kritikk for en defensiv politikk som ikke tar oppgjør med menneskerettsbrudd og diskriminering.

Ett nytt grep be likevel presentert – regjeringen vil sette ned et mangfoldsutvalg som skal utrede hvordan vi sikrer et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet. Utvalget skal blant annet kartlegge hvilke holdninger og utviklingstrekk som påvirker mangfold og annerledeshet, og hvilke grep vi må ta for å fjerne fordommer og bedre kunnskapen om menneskerettighetene. (Kilde: Likestillingsredegjørelsen)

Vi har lenge stilt krav til regjeringen om en offensiv politikk som sikrer at funksjonshemmede blir anerkjent som hele mennesker som skal kunne delta på alle samfunnets arenaer og i alle livsfaser. Nyheten om mangfoldsutvalget er et signal om at vi har blitt lyttet til. Nå forventer vi at regjeringen leverer på en likestillingspolitikk for fremtiden. Vi forventer klare linjer for en politikk som bygger på menneskerettighetene og sørger for at de blir innfridd.

Klikk her for å lese likestillingsredegjørelsen på regjeringens nettsider.

Nye svekkelser av boligkravene

Denne uka har vi også kjempet mot nye svekkelser av boligkravene. Regjeringen har tatt initiativ til både å svekke plan- og bygningsloven når det gjelder føringer om universell utforming i formålsbestemmelsen og å gi kommunene unntak fra å følge lovens krav – et forslag vi har advart sterkt imot. Saken ble behandlet i Stortinget på tirsdag, og før det hadde vi sendt både høringssvar og e-poster til stortingspolitikerne med oppfordring om å stemme imot regjeringens forslag. Forslaget ble dessverre vedtatt, men vi fikk politikernes oppmerksomhet om hvor viktig det er å sikre et tilgjengelig boligmarked.

Likeverdsreform uten likestilling

Like før påske lanserte regjeringen Likeverdsreformen. Den handler først og fremst om å gjøre hverdagen enklere for familier som har eller venter barn med funksjonsnedsettelse – om barns tjenester og rettigheter og tilbudet til pårørende. Regjeringen imponerer heller ikke her, med flere allerede eksisterende og uforpliktende tiltak, og så godt som ingen analyse av utenforskapet funksjonshemmede opplever eller tiltak som skaper likestilling.

God uttelling i partienes politikk

De politiske partiene er i gang med sine landsmøter – noen har gjennomført, noen er rett rundt hjørnet og andre er under planlegging. Og i denne sammenhengen ser vi at pådriverarbeidet vårt har gitt gjennomslag. Vi har jobbet systematisk over tid med å fortelle de politiske partiene hvordan en likestilt politikk for funksjonshemmede bør se ut. Vi har delt likestillingsstrategien vår som et godt bidrag til arbeidet de gjør med å skrive partienes politiske program.

Når vi nå leser partienes utkast til partiprogram, ser vi at flere politiske partier begynner å forstå at funksjonshemmedes utenforskap handler om diskriminering, og at det trengs et reelt likestillingsløft, med virkningsfulle grep på samfunnsnivå. Vi ser også at et flertall av partiene leverer en langt mer offensiv likestillingspolitikk overfor funksjonshemmede enn vi har sett noen gang. Vi kommer tilbake med grundige vurderinger av partienes politikk når partiene har gjennomført landsmøtene og vedtatt programmene. Da skal vi også binde partiene til løftene de har gitt og si ifra om at vi forventer at de sørger for at løftene blir realisert.