Tre alvorlige jurister og utvalgssekretær i stort møterom

Dette er juristene som utreder hvordan FNs funksjonshemmedekonvensjon skal tas inn i norsk lov. I forrige uke fikk de gode råd fra funksjonshemmedes organisasjoner.

Norsk lov må bygge på funksjonshemmedes menneskerettigheter, slik de er formulert i FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD). Derfor må norske myndigheter ta CRPD inn i menneskerettsloven.

Det har NHF og andre organisasjoner gjentatte ganger fortalt politikerne. Nå gjentar Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) det samme budskapet til ekspertutvalget som utreder inkorporering av CRPD.

Norges Handikapforbund er en av organisasjonene i SAFO, og forbundsleder Tove Linnea Brandvik var med på møtet mellom SAFO og ekspertutvalget i forrige uke.

I notatet som SAFOs representanter hadde med til ekspertutvalget, finner vi flere eksempler på at CRPD og norsk lov står i motstrid, slik at vi funksjonshemmede mister våre rettigheter inntil CRPD blir inkorporert i menneskerettloven.

Likestillings- og diskrimineringsloven sier, for eksempel:

«Plikten (til universell utforming av offentlige og private virksomheter rettet mot allmenheten; vår anmerkning) gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten.»

FNs funksjonshemmedekomite sier, i sine kommentarer til CRPD:

«The obligation to implement accessibility is unconditional, i.e. the entity obliged to provide accessibility may not excuse the omission to do so by referring to the burden of providing access for persons with disabilities.»

Vergemålsloven sier:

«Den som har fylt 18 år, og som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta sine interesser, kan settes under vergemål hvis det er behov for det».

CRPD sier:

«Partene skal erkjenne at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rettslig handleevne på lik linje med andre, på alle livets områder. Partene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne tilgang til den støtte de kan trenge for å kunne utøve sin rettslige handleevne.»

Les hele notatet (PDF-lenke).